Thứ ba, 17 Tháng Mười 2017 12:49 CH
Thư giãn
23 Tháng Bảy 2013 10:16 SA (GMT+0700)
Ngày mai tươi sáng

Tuoåi möôøi laêm em ñaõ laáy choàng,
Ñeán naêm möôøi baûy tay boàng hai con,
Theâm moät naêm nöõa kieám con,

Nam nhi chaúng thaáy laïi theâm caëp ñaàm,
Ngaøy ngaøy choàng cöù thì thaàm,

Ñeû theâm ñöùa nöõa khoâng laàm ñaâu em.

 Ñeâm ñeâm thao thöùc phaân vaân,
Thöông cho soá kieáp laøm thaân boït beøo,

Nhaø ngheøo theâm laïi ñoâng con,
Ñöùa ñöa treân voõng, ñöùa lon ton boø,

Ñöùa thì la khoùc æ o,
Ñöùa ngoài xoù beáp ñoùi co caû ngöôøi.

 Quaàn aùo thì raùch taû tôi,
Coù ai thaáu ñöôïc hôõi ôi laø trôøi?

Thoâi thoâi döøng laïi anh ôi!
Ñi keá hoaïch hoùa cho ñôøi ñoåi thay,

Mong raèng seõ ñeán moät ngaøy,
Ngaøy mai töôi saùng hôn ngaøy hoâm nay.

                       Hoàng Haûo-TT DS-KHHGÑ TP Tuy Hoøa

Tags :
Viết bình luận của bạn ở đây
Họ tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
Mã bảo mật:
Mã bảo mật
Các tin khác:
  
Bạn muốn có mấy con?
   
  
 
  
 
  
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
LIÊN KẾT
Copyright © 2011 Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Phú Yên
Giấy phép xuất bản số 24/GP-TTĐT của Cục quản lý PTTH & TTĐT, Bộ TT&TT cấp ngày 3-2-2012.
64 Phan Đình Phùng, phường 1, Tp Tuy Hòa, Phú Yên - Điện thoại: (057)3829332 - 3601447 Fax: (057)3820376
Email: ubdsphuyen@yahoo.com, chicuc@dansophuyen.org.vn
Lượt truy cập: 10,001,638
Phát triển bởi nTek