ࡱ> !y ^bjbj ;{{&,,,8dL,3 LL"nnnIII1111111$1572<%II<%<%2nn2(((<%nn1(<%1((:\-,-n%<<%- 1203-R8D'^8-8-IB( "III22'dIII3<%<%<%<%8IIIIIIIII : B T PHP V PH BIN, GIO DC PHP LUTB NGOI GIAO Y BAN BIN GII QUC GIA CNG GII THIU LUT BIN VIT NAM I. S CN THIT BAN HNH LUT BIN VIT NAM 1. Cn c xy dng Lut bin Vit Nam Lut bin Vit Nam c xy dng da trn cc cn c sau y: - Hin php nc Cng ha X hi ch ngh)a Vit Nam. - Ngh quyt ca Quc hi ph chun Cng c Lut Bin nm 1982; Ngh quyt i hi ln th X, i hi ln th XI ca ng; cc Ngh quyt ca ng, Ch th ca Nh nc v pht trin kinh t bin v m bo an ninh quc phng, Ngh quyt s 27/NQ-CP ngy 30-5-2007 v Chin lc bin Vit Nam n nm 2020. - Cc Tuyn b ca Chnh ph v ch v phm vi cc vng bin Vit Nam bao gm: Tuyn b ca Chnh ph nm 1977 v lnh hi, vng tip gip lnh hi, vng c quyn kinh t v thm lc a Vit Nam, Tuyn b ca Chnh ph nm 1982 v ng c s dng tnh chiu rng lnh hi Vit Nam; Lut Bin gii quc gia nm 2003; v cc vn bn php lut c lin quan n cc l)nh vc chuyn ngnh v bin. - Tng kt kinh nghim qun l, bo v vng bin, o v qu trnh i mi vic qun l, bo v bin gii lnh th quc gia trong thi gian qua. - Cng c Lut Bin nm 1982 ca Lin hp quc, cc iu c song phng v phn nh ranh gii cc vng bin gia Vit Nam vi cc nc lng ging nh Hip nh nm 1997 v phn nh vng c quyn kinh t v thm lc a vi Thi Lan, Hip nh nm 2000 phn nh lnh hi, vng c quyn kinh t v thm lc a vi Trung Quc trong Vnh Bc B v Hip nh nm 2003 phn nh thm lc a vi In--n-xia. - Tham kho kinh nghim qun l, bo v vng bin v lut php v bin ca cc nc nh Trung Quc, Hn Quc, Nht Bn, Nga, M, c, Ca-na-a, n & 2. S cn thit ban hnh Lut bin Vit Nam Vit Nam l mt quc gia ven bin, c b bin di trn 3.200 km, kinh t bin v cc ngnh lin quan n bin ng gp ln vo nn kinh t t nc. Nm 1994, nc ta ph chun v chnh thc tr thnh thnh vin ca Cng c ca Lin hp quc v Lut Bin nm 1982. Trong Ngh quyt ca Quc hi v vic ph chun Cng c Lut Bin nm 1982, chng ta khng nh s thc hin y cc quy nh ca cng c v tng bc hon thin cc quy nh php lut ca ta ph hp vi cc quy nh ca Cng c. iu c ngh)a nc ta c quyn hng v thc hin cc quyn hp php ca mt quc gia ven bin ng thi chp nhn thc hin cc ngh)a v lin quan theo cc quy nh ca Cng c. Trn thc t, cc nc ven bin u c cc lut v bin, lut v lnh hi, vng tip gip lnh hi, vng c quyn kinh t, thm lc a& Trong khi Vit Nam mi ch c mt s vn bn php lut cp n mt s kha cnh c th c lin quan n bin. Mt khc, vn dng hiu qu nhng nguyn tc, quy nh trong Cng c ca Lin hp quc v Lut Bin nm 1982, chng ta cn xy dng mt b lut tng qut v bin. Mc ch ca vic xy dng v ban hnh Lut bin Vit Nam l hon thin khun kh php l ca nc ta, to c s php l xc nh cc vng bin Vit Nam v quy ch php l ca cc vng bin ; gp phn bo v ch quyn, quyn ch quyn, quyn ti phn v cc li ch ca Vit Nam. Vic ban hnh Lut bin Vit Nam l nhu cu tt yu nhm phc v cho vic s dng, qun l, bo v cc vng bin, o v pht trin kinh t bin ca Vit Nam; to iu kin thun li cho qu trnh hi nhp quc t v tng cng hp tc vi cc nc trong khu vc v trn th gii. Do , Lut bin Vit Nam c ngh)a quan trng v c i ni v i ngoi. Vic Quc hi thng qua Lut bin Vit Nam l mt hot ng lp php quan trng trong vic hon thin khun kh php l lin quan bin, o ca t nc. Ln u tin Vit Nam c mt vn bn Lut quy nh y ch php l cc vng bin, o thuc ch quyn v quyn ch quyn ca Vit Nam theo ng Cng c Lut Bin nm 1982. y l c s php l quan trng trong vic qun l, bo v v pht trin kinh t bin, o ca Vit Nam. Sau khi ban hnh Lut bin Vit Nam, chng ta t kt qu l lm cho cc quy nh php lut quc gia hi ho vi cc quy nh ca lut bin quc t, c th l Cng c Lut Bin nm 1982. Vic ny cng vi vic khng nh ch trng gii quyt cc tranh chp bin, o bng cc bin php ho bnh chuyn mt thng ip: Vit Nam l mt thnh vin c trch nhim trong cng ng quc t, tn trng v tun th lut php quc t, nht l Cng c Lut Bin nm 1982, th hin quyt tm ca nh nc ta phn u v ha bnh, n nh, hp tc v pht trin ca khu vc v trn th gii. II. CC NGUYN TC C BN CA VIC XY DNG LUT BIN VIT NAM Lut bin Vit Nam c xy dng trn c s bo m cc nguyn tc sau y: 1. To c s, khun kh php l c bn, c hiu lc cao trong vic xc nh phm vi v ch php l ca cc vng bin Vit Nam, nhm bo v v thc hin ch quyn v cc quyn ch quyn, quyn ti phn quc gia, ton vn lnh th, an ninh, trt t, pht trin kinh t x hi, m rng quan h quc t trn cc vng bin Vit Nam, to mi trng ha bnh v n nh trong khu vc. 2. Bo m tnh thng nht v ph hp vi Hin php, php lut ca Nh nc Cng ha x hi ch ngh)a Vit Nam v php lut quc t v bin. 3. Th ch ha v c th ho ch trng, ng li ca ng v Nh nc v bo v t nc v pht trin kinh t - x hi, c bit trong vic qun l v pht trin cc vng bin, trong tnh hnh mi. 4. Thc hin ni lut ha cc quy nh c bn ca Cng c Lut Bin nm 1982. III. NI DUNG C BN CA LUT BIN VIT NAM Lut bin Vit Nam bao qut cc vn quy ch php l cc vng bin Vit Nam v iu chnh cc hot ng trong cc vng bin Vit Nam, bao gm 7 chng v 55 iu, c th: Chng I: Nhng quy nh chung Chng II: Vng bin Vit Nam Chng III: Hot ng trong vng bin Vit Nam Chng IV: Pht trin kinh t bin Chng V: Tun tra, kim sot trn bin Chng VI: X l vi phm Chng VII: iu khon thi hnh 1. Chng I: Nhng quy nh chung Chng ny gm 7 iu quy nh v phm vi iu chnh, vic p dng php lut, gii thch t ng, nguyn tc qun l v bo v bin, chnh sch qun l v bo v bin, hp tc quc t v bin, qun l nh nc v bin. - V phm vi iu chnh ca Lut Bin Vit Nam (iu 1): Phm vi iu chnh ca Lut bin Vit Nam bao gm: ng c s, ni thy, lnh hi, vng tip gip lnh hi, vng c quyn kinh t, thm lc a, cc o, qun o Hong Sa, qun o Trng Sa v qun o khc thuc ch quyn, quyn ch quyn, quyn ti phn quc gia ca Vit Nam; hot ng trong vng bin Vit Nam; pht trin kinh t bin; qun l v bo v bin, o. Lut bin Vit Nam a hai qun o Hong Sa, Trng Sa vo phm vi iu chnh khng nh li lp trng nht qun ca Nh nc ta v ch quyn ca Vit Nam i vi hai qun o ny. y khng phi l mt quy nh mi m l s tip ni ca cc quy nh c trc y. Ni dung lin quan n hai qun o Hong Sa, Trng Sa c cp trong cc vn bn php lut ca Vit Nam trc y nh Tuyn b ca Chnh ph nm 1977 v lnh hi, vng tip gip, vng c quyn kinh t v thm lc a Vit Nam; Tuyn b ca Chnh ph nm 1982 v ng c s dng tnh chiu rng lnh hi Vit Nam; Ngh quyt nm 1994 ca Quc hi Vit Nam ph chun Cng c Lut Bin nm 1982 v Lut bin gii quc gia nm 2003. - V nguyn tc v chnh sch qun l v bo v bin (iu 4, iu 5): Lut bin Vit Nam nu r qun l v bo v bin c thc hin thng nht theo quy nh ca php lut Vit Nam, ph hp vi Hin chng Lin hp quc v cc iu c quc t khc m nc Cng ha x hi ch ngh)a Vit Nam l thnh vin. Nh nc pht huy sc mnh ton dn tc v thc hin cc bin php cn thit bo v ch quyn bin, o ca nc ta, bo v ti nguyn v mi trng bin, pht trin kinh t bin. Mi c quan, t chc v cng dn c trch nhim bo v ch quyn bin, o, bo v ti nguyn v mi trng bin. Nh nc khuyn khch v bo h hot ng ca ng dn trn cc vng bin; u t bo m hot ng ca cc lc lng tun tra, kim sot trn bin& - V i ngoi (iu 2, iu 4, iu 6): Lut bin Vit Nam khng nh chnh sch i ngoi ho bnh ca Nh nc ta v ch trng nht qun ca ta l gii quyt cc tranh chp lin quan bin, o vi cc nc khc bng cc bin php ha bnh, ph hp vi Cng c Lut Bin nm 1982, php lut v thc tin quc t. Trn thc t chng ta ang kin tr thc hin ch trng ny v cho n nay gii quyt c mt s tranh chp vi cc nc lng ging. V d, nm 1997 ta cng Thi Lan phn nh vng c quyn kinh t v thm lc a ca hai nc trong Vnh Thi Lan, nm 2000 cng Trung Quc phn nh lnh hi, vng c quyn kinh t v thm lc a trong Vnh Bc B v nm 2003 cng In--n-xi-a phn nh thm lc a Nam Bin ng. Lut bin Vit Nam quy nh nu iu c quc t m Vit Nam tham gia c quy nh khc so vi cc quy nh ca Lut bin Vit Nam th p dng cc quy nh ca cc iu c quc t . Nh nc ta y mnh hp tc quc t v bin vi cc nc, cc t chc quc t v khu vc, trong nu nhiu l)nh vc hp tc c th v bin v i dng nh iu tra, nghin cu, ng dng khoa hc v cng ngh; bo v a dng sinh hc bin v h sinh thi bin; tm kim, cu nn trn bin; phng chng ti phm trn bin; pht trin du lch bin... - Qun l Nh nc v bin (iu 7): Qun l bin l mt cng vic ln v phc tp, c lin quan n nhiu b, ngnh v a phng trong c nc. m bo nguyn tc qun l bin thng nht, ng b v hiu qu, Lut bin Vit Nam quy nh Chnh ph thng nht qun l nh nc v bin trong phm vi c nc; cc B, c quan ngang B, y ban nhn dn cc tnh, thnh ph ven bin trc thuc Trung ng trong phm vi nhim v, quyn hn ca mnh thc hin qun l nh nc v bin. 2. Chng II: Vng bin Vit Nam Chng ny bao gm 14 iu quy nh v vic xc nh ng c s, ch php l ca cc vng bin thuc ch quyn ca Vit Nam (ni thy, lnh hi) v cc vng bin thuc quyn ch quyn ca ta (vng tip gip lnh hi, vng c quyn kinh t v thm lc a), o, qun o v ch php l ca o. - V ng c s dng tnh chiu rng lnh hi Vit Nam (iu 8): Lut bin Vit Nam quy nh ng c s dng tnh chiu rng lnh hi Vit Nam l ng c s thng c Chnh ph cng b. Nm 1982, Chnh ph ra Tuyn b xc nh ng c s t o Th Chu n o Cn C, gm 10 on thng gy khc ni gia cc im nh ra xa nht ca cc o ven b v b bin Vit Nam c xc nh theo phng php ng c s thng quy nh trong Cng c ca Lin hp quc v Lut Bin nm 1982 v ph hp vi thc tin quc t. Thc t l Cng c Lut Bin nm 1982 khng quy nh tiu ch c th cho vic vch ng c s m ch nu cc nguyn tc chung cho phng php xc nh ng c s m thi. Cn c ng c s nm 1982, chng ta xc nh cc vng bin (ni thy, lnh hi, vng tip gip lnh hi, vng c quyn kinh t) v thm lc a Vit Nam; ly lm c s xy dng Bo co xc nh ranh gii ngoi thm lc a Vit Nam trnh Lin hp quc thng 5/2009. Cc vng bin v im c s ca Vit Nam c tm quan trng c bit i vi i sng kinh t - x hi ca nhn dn Vit Nam v t lu gn mt thit, khng th tch ri vi cc hot ng trn t lin. Do , ng c s ca Vit Nam ph hp vi quy nh ti khon 5 iu 7 Cng c Lut Bin nm 1982: & khi n nh mt s on c s c th tnh n nhng li ch kinh t ring bit ca khu vc (khu vc bin lin quan) m thc t v tm quan trng ca vng bin ny c mt qu trnh s dng lu di chng minh r rng . Trong 30 nm qua, ta trin khai cc hot ng thm d v khai thc du kh, nh bt thy hi sn, nghin cu khoa hc bin, tin hnh cc hot ng tun tra, bo v mi trng bin, thc hin qun l nh nc khng nh ch quyn, quyn ch quyn v quyn ti phn i vi cc vng bin ny. Nh vy, ng c s ca ta c tha nhn trn thc t. Mt s khu vc hin cha c ng c s nh Vnh Bc B v cc qun o Hong Sa, Trng Sa th Chnh ph s xc nh v cng b sau khi c y ban Thng v Quc hi ph chun. - V phm vi v ch php l ca ni thu (iu 9, iu 10): Ni thu ca nc ta l vng nc nm gia b bin v ng c s. Nh nc ta thc hin ch quyn hon ton, tuyt i v y i vi ni thy. - V phm vi v ch php l ca lnh hi (iu 11, iu 12): Lnh hi ca nc ta rng 12 hi l (mi hi l bng 1852m) k t ng c s dng tnh chiu rng lnh hi. Nh nc ta thc hin ch quyn i vi lnh hi Vit Nam, tuy nhin tu thuyn nc ngoi c quyn i qua khng gy hi trong lnh hi. V vic i qua khng gy hi trong lnh hi ca tu thuyn nc ngoi: Ph hp vi Cng c Lut Bin nm 1982, Lut bin Vit Nam quy nh tu thuyn nc ngoi c quyn i qua khng gy hi trong lnh hi nc ta. Tu qun s nc ngoi thng bo trc khi i qua khng gy hi trong lnh hi Vit Nam. Lut bin Vit Nam ni lut ha cc iu khon thuc Mc 3, Phn II trong Cng c ca Lin hp quc v Lut Bin nm 1982 quy nh v i qua khng gy hi trong lnh hi. Vic Lut quy nh tu qun s nc ngoi thng bo trc khi thc hin quyn i qua khng gy hi trong lnh hi Vit Nam l ph hp vi thc tin quc t v khng tri vi quy nh ca Cng c ca Lin hp quc v Lut Bin nm 1982. C th, quy nh trn ca Lut bin Vit Nam hon ton ph hp vi khon 1 (a) iu 24 trong Cng c ca Lin hp quc v Lut Bin nm 1982, theo  quy nh cc quc gia ven bin khng c p t cho tu thuyn nc ngoi nhng ngh)a v dn n vic cn tr hay hn ch vic thc hin quyn i qua khng gy hi ca cc tu thuyn ny . Lut bin Vit Nam ch quy nh thng bo trc cc thng tin lin quan, khng yu cu phi xin php nh quy nh ca mt s nc, do khng phi l s cn tr hay hn ch vic thc hin quyn i qua khng gy hi ca tu qun s nc ngoi. Trc y, quy nh ca php lut Vit Nam yu cu tu qun s nc ngoi phi xin php trc (Ngh nh s 30/CP ca Chnh ph nm 1980), nay Lut bin Vit Nam b yu cu ny v ch quy nh cn thng bo cc c quan qun l bit, iu phi cho vic qua li c thun li. - V phm vi v ch php l ca vng tip gip lnh hi (iu 13, iu 14): Vng tip gip lnh hi nm ngoi lnh hi v c chiu rng 12 hi l. Nh nc ta c quyn ch quyn, quyn ti phn quc gia v cc quyn khc nh i vi vng c quyn kinh t. Ngoi ra, ta c thm mt s quyn, c th: tin hnh kim sot ngn nga v x l hnh vi vi phm php lut v hi quan, thu, y t, xut nhp cnh xy ra trn lnh th hoc trong lnh hi Vit Nam. - V phm vi v ch php l vng c quyn kinh t v thm lc a (iu 15, iu 16, iu 17 v iu 18): Nh nc ta thc hin quyn ch quyn v quyn ti phn i vi vng c quyn kinh t v thm lc a. Vng c quyn kinh t ca nc ta rng 200 hi l k t ng c s dng tnh chiu rng lnh hi. Thm lc a ca nc ta c xc nh cn c vo phn ko di t nhin ca lnh th t lin, cc o v qun o ca Vit Nam cho n mp ngoi cng ca ra lc a. Trong trng hp mp ngoi cng ca ra lc a ny cch ng c s cha 200 hi l th thm lc a ni c ko di n 200 hi l tnh t ng c s. nhng khu vc mp ngoi cng ca lc a rng hn 200 hi l, ta c quyn m rng thm lc a Vit Nam n 350 hi l theo cc iu kin v th tc Cng c Lut Bin nm 1982 quy nh. Nh nc ta cn c vo quy nh ca Cng c tin hnh kho st thc t y bin, xc nh gii hn thm lc a nhng khu vc rng ra ngoi 200 hi l. Nm 2009, Nh nc ta gi bo co v ranh gii thm lc a m rng ca Vit Nam hai khu vc ti y ban Ranh gii thm lc a ca Lin hp quc xem xt. Vic thc hin cc quyn v cc hot ng nh: quyn t do hng hi, quyn t do t dy cp, ng dn ngm, t do hng khng v hot ng s dng bin hp php ca cc quc gia khc trong vng c quyn kinh t Vit Nam; quyn t dy cp, ng dn ngm trn thm lc a Vit Nam... phi ph hp vi Cng c ca Lin hp quc v Lut Bin nm 1982, cc iu c quc t khc m Vit Nam l thnh vin v lut php ca Vit Nam v bin. Lut bin Vit Nam cing quy nh vng tri, y bin v lng t di y bin cing thuc ch quyn ca nc ta. - Quy nh v o, qun o v ch php l ca o, qun o (iu 19, iu 20 v iu 21): Lut bin Vit Nam khng nh cc o, qun o thuc ch quyn Vit Nam l b phn khng th tch ri ca lnh th Vit Nam v Nh nc thc hin ch quyn trn cc o, qun o ny. Lut bin Vit Nam quy nh o thch hp cho i sng con ngi hoc cho mt i sng kinh t ring th c ni thy, lnh hi, vng tip gip lnh hi, vng c quyn kinh t v thm lc a; cn o khng thch hp cho i sng con ngi hoc cho mt i sng kinh t ring th khng c vng c quyn kinh t v thm lc a. Quy nh ny tng t nh iu 121 ca Cng c Lut Bin nm 1982 v p dng chung cho tt c cc o, trong c cc o qun o Hong Sa v qun o Trng Sa. i vi cc bi san h hai qun o ny khng c iu kin duy tr cuc sng con ngi hoc khng c i sng kinh t ring th ch c lnh hi 12 hi l, khng c vng c quyn kinh t v thm lc a (theo ng Cng c Lut Bin nm 1982). 3. Chng III: Hot ng trong vng bin Vit Nam Chng ny bao gm 20 iu quy nh v ni hm ca vic i qua khng gy hi trong lnh hi; ngh)a v khi thc hin quyn ny; hot ng ca cc loi tu thuyn nc ngoi trong vng bin ca ta (tu qun s, tu thuyn cng v, tu ngm); quyn ti phn qun s v dn s i vi tu thuyn nc ngoi; quy nh tuyn hng hi v phn lung giao thng; v gn gi, bo v ti nguyn mi trng bin; nghin cu khoa hc bin; cc hot ng b cm trong vng bin ca ta... - Quy nh chung (iu 22): Lut bin Vit Nam nu r trch nhim ca mi t chc, c nhn khi hot ng trong vng bin Vit Nam l phi tn trng ch quyn, ton vn lnh th, quyn ch quyn, quyn ti phn quc gia v li ch quc gia ca Vit Nam, tun th quy nh ca php lut Vit Nam v php lut quc t c lin quan. ng thi, ph hp vi ngh)a v ca Nh nc ta theo Cng c Lut Bin nm 1982, Lut bin Vit Nam cing khng nh Nh nc ta tn trng v bo h cc quyn v li ch hp php ca tu thuyn, t chc, c nhn nc ngoi hot ng trong vng bin Vit Nam ph hp vi quy nh ca php lut Vit Nam v iu c quc t m Vit Nam l thnh vin. - i qua khng gy hi trong lnh hi (iu 23): Ph hp vi quy nh ca Cng c Lut Bin nm 1982 (cc iu 17, 18 v 19), Lut bin Vit Nam quy nh tu thuyn nc ngoi c quyn i qua khng gy hi trong lnh hi Vit Nam (tc l i t vng bin nc khc hoc vng bin quc t qua lnh hi nc ta sang vng bin nc khc hoc ra vng bin quc t). Lut quy nh r nhng hnh vi m tu thuyn nc ngoi khng c lm khi i qua lnh hi nc ta. C th l khng c e da hoc s dng vi lc chng li c lp, ch quyn v ton vn lnh th ca Vit Nam; e da hoc s dng vi lc chng li c lp, ch quyn v ton vn lnh th ca quc gia khc; thc hin cc hnh vi tri vi cc nguyn tc c bn ca php lut quc t c quy nh trong Hin chng Lin hp quc; luyn tp hay din tp vi bt k kiu, loi vi kh no, di bt k hnh thc no; thu thp thng tin gy thit hi cho quc phng, an ninh ca Vit Nam; tuyn truyn nhm gy hi n quc phng, an ninh ca Vit Nam; phng i, tip nhn hay xp phng tin bay ln tu thuyn; phng i, tip nhn hay xp phng tin qun s ln tu thuyn; bc, d hng ha, tin bc hay a ngi ln xung tu thuyn tri vi quy nh ca php lut Vit Nam v hi quan, thu, y t, hoc xut nhp cnh; c gy nhim nghim trng mi trng bin; nh bt hi sn tri php; nghin cu, iu tra, thm d tri php; lm nh hng n hot ng ca h thng thng tin lin lc hoc ca thit b hay cng trnh khc ca Vit nam; Tin hnh hot ng khc khng trc tip lin quan n vic i qua. - Ngh)a v khi thc hin quyn i qua khng gy hi (iu 24): Lut bin Vit Nam quy nh t chc, c nhn nc ngoi khi thc hin quyn i qua khng gy hi trong lnh hi Vit Nam phi tun th quy nh php lut Vit Nam lin quan n an ton hng hi, bo v thit b v h thng bo m hng hi, ng dy cp ngm, bo tn ti nguyn bin, gi gn mi trng bin... Do tnh cht c bit v nguy him cao ca tu thuyn chy Vr T V X j z ȼxl`TI;IhiTh5CJ\aJh5CJ\aJh\rhn5CJaJh\rhVr5CJaJh\rhg5CJaJhRhR5CJaJhW*hnCJaJhW*hR5CJaJhW*hn5CJaJhfhf5CJaJhf5CJaJhVrhVr5CJ aJhVrhf5CJ aJhVr5CJaJh @ h j j | "(*08<JLPRX\`dflrtԹԹԹԹԹԹԹԹԹԹԹԹԹԹԹԹԹԹԹԹԹԹԹԹԹh.7hCJaJh^CJaJhr{CJaJhCJaJhiThCJaJh5CJ\aJhiTh5CJ\aJI&*:>DFNRX\hj|~XZ $(48<@DJNTZ`h @DJPTZ\djlrz~"&(.6:>BDJNRh CJaJh$,rCJaJhW*h$,rCJaJh>CJaJhW*h>CJaJhh5CJaJhRhR5CJaJhE*hCJaJhiThCJaJh DHNTX`dhlv| *,48<DHJPTh$,rCJaJh$,rh$,rCJaJh]`2h>CJaJh>CJaJVTZ^bfnrvz 04>DJNRTZ`dXZrz46<>PVrǿ⿴h'CJaJhgh'CJaJh'CJaJh|oCJaJhuQh>CJaJh>CJaJhW*h>CJaJh$,rh$,rCJaJh$,rCJaJBrv@px    $ * 0 2 6 : @ D J N R T Z \ b d l p z ~ źźźźźźźźźźźźźźźźźźźźźźźźźźźźźźhmh>CJaJh>CJaJhCJaJhW*h>CJaJh'CJaJhZFCJaJhWCJaJh(CJaJI !!b! ".""""#$#,#4#8#<#>#@#H#L#T#######&'F'R'T'ļĴĩġęhnyhw)CJaJh4bph4bpCJaJhw)CJaJh4bpCJaJhW*h4bpCJaJhCJaJhuCJaJhW*h CJaJhW*hJ^CJaJh$,rh$,rCJaJh(CJaJhmh>CJaJh>CJaJ3T'p'''+++++@,B,,,,,,H--.T////////00001 1222222223333 3Ź{ss{hwCJaJhKhE*CJaJhE*CJaJhfCJaJh@CJaJhiThE*CJaJhCJaJhr{CJaJh!Uh15CJaJh!Uh5CJaJh!Uhw)5CJaJhRCJaJh0Y!CJaJhnyhw)CJaJhw)CJaJ- 3"3z345P555H6z6668$9<A:BDGGfMNQQ^UUX$997d <<]9^9`7a$gd\r 3"3&3(3,3>3L3x3z3~33333333333333333333333333344 44444 4$4*4044484>4B4D4L4\4`4d4j4p4r4z4~44444꾳hfCJaJhLxUCJaJhi-hi-CJaJhi-CJaJh!Uhf5CJaJh!UhVr5CJaJh!Uhf5CJaJh!Uhn5CJaJh5CJaJ@444444444466666677"7(7@7L7b7h7j7v77777777788H8N8z8~88888Ǿ홑{{{{p{p{hthY\CJaJhth1CJaJhthE"CJaJhE"CJaJhiCJaJhfCJaJh$eh15CJaJhw5CJaJhf5CJaJhDhi-CJaJh1CJaJhi-hi-CJaJhfCJaJhW*h1CJaJhi-CJaJ+889"9$9\9^9v9x9~99<<<<.?@nApAAAAAAABB4B6B8B:BDBFBBBDDDӿӴˡ˴vvvkk`k`hthspCJaJhth]2CJaJhth]25CJaJhth}5CJaJhthUCJaJh+CJaJhtCJaJhthY\CJaJhth}CJaJhthkU5CJaJhLxUCJaJhthkUCJaJh+5CJaJh+h+5CJaJh+ht5CJaJ%DDdFtFzFGGGGGGGG"HH8IBI J JJ,KRKDMHMfMpMrMMJN÷xmem]mUUJhthLhCJaJh?7CJaJhQbQCJaJh`yCJaJh{hQbQCJaJhthFV3CJaJhthk9CJaJhthF[CJaJh6<CJaJhthspCJaJhthizCJaJhthf5CJaJhthZoy5CJaJhLxUCJaJh0Y!h0Y!CJaJh0Y!CJaJhthZoyCJaJhthY\CJaJJNPNNNOQQQQQQQQQJSPSTT2T4T:Tj@jjjkk2l4l6l m"mnnnnoooooooooooooooopp pppp$p(p.p0p6p˿״{{{{{{{{{{{{{hKh?^CJaJh?^CJaJhg%CJaJhDCJaJhthg%CJaJhth7CJaJhth2CJaJhthJ5CJaJhth75CJaJhthCJaJhthc CJaJhwCJaJhthFV3CJaJ06p8p:ppppppqq qqqqq"q(q,q0q2qqqqqqqqqrrrr4r8r>rBrHrJrNrRrbrdrtrvrxr|rrrrrrrrrrrrs,t.t>t@tHtJtPtTttttu^vpvvv*wǼhwCJ\]aJh?^CJ\]aJh0Y!CJaJhwCJaJh"Qh?^CJaJh?^CJaJhKh?^CJaJJ*w2wBwHwLwRwww@xBxxxxxByDyz@|B|D|F||||} }}}|pdpdpYNhthg%CJaJhthFV3CJaJhthg%5CJaJhthG5CJaJhth215CJaJhth21CJaJhthGCJaJhth75CJaJhthc 5CJaJhthc CJaJh?^CJaJo(h?^CJaJhnyh?^CJaJhwCJ\]aJh?^CJ\]aJh?^CJ\]aJo(}}n~~p 0n &0BDFj|ȉLNPR\^RʋЋZ\ԹĹĊĊwhjCJaJhthJCJaJhthjCJaJhthj5CJaJhthJ5CJaJhthg%5CJaJhthkUCJaJhiCJaJhwCJaJhthg%CJaJhthdCJaJhthFV3CJaJhth.ECJaJ.\lprx. &*.2<@DJRVflrtz~ŹhjhjCJaJhjCJaJh'?CJaJhiCJaJh$eh15CJaJh$eh'?5CJaJhi5CJaJh,h_kCJaJh0Y!h0Y!CJaJh0Y!CJaJh_kCJaJ;ēƓʓ̓Г֓ړܓޓ "(,048BFJPX\^`”ƔȔ̔Д֔ؔڔޔ *,26DHNPRTX\bfhph'?CJaJh+h+CJaJh+CJaJhiCJaJhjhjCJaJhjCJaJPptvz~ޕ Zl—ܗhpΙ@LdȽ嵪彵hEhE5CJaJhEh25CJaJh]CJaJhEhECJaJhECJaJhDhECJaJhDhE5CJaJhE5CJaJh'?CJaJhiCJaJh+h+CJaJh+CJaJ6d̛қ֛؛ڛܛ `jʥfh֨PTVXwhwYhYJhAPh2CJaJmH sH hAPh,LCJaJmH sH hAPh1qCJaJmH sH hAPhECJaJmH sH hthE5CJaJmH sH hth2CJaJmH sH h1qCJaJmH sH hth,LCJaJmH sH hth'?CJaJmH sH h]CJaJhthECJaJhEhECJaJhECJaJhDhECJaJhZb4"* FL $997d <<]9^9`7a$gd\rXZ֪`b 4>@"Ⲣxi\L\L=hDh/.CJaJmH sH hDh/.5CJaJmH sH h/.5CJaJmH sH hthFeCJaJmH sH hth/.CJaJmH sH h\rCJaJmH sH hth,LCJaJmH sH hAPh/.5CJaJmH sH hAPh8P5CJaJmH sH hAPhhCJaJmH sH hAPh1qCJaJmH sH UhAPh5LCJaJmH sH hAPhECJaJmH sH bng nng lng ht nhn hoc chuyn ch cc cht phng x, cht c hi, nguy him nn lut php quc t i hi cc tu thuyn nc ngoi nh trn cn phi tun th mt s yu cu nghim ngt hn so vi cc tu khc. Do vy, Lut bin Vit Nam quy nh ngh)a v ca thuyn trng tu thuyn nc ngoi chy bng nng lng ht nhn hoc chuyn ch cht phng x, cht c hi hoc nguy him, khi i trong lnh hi Vit Nam, phi mang y ti liu k thut lin quan ti tu thuyn v hng ha trn tu thuyn, ti liu v bo him dn s bt buc; sn sng cung cp cho cc c quan nh nc c thm quyn ca Vit Nam mi ti liu lin quan n thng s k thut ca tu thuyn cing nh ca hng ha trn tu thuyn; thc hin y cc bin php phng nga c bit ng theo quy nh ca php lut Vit Nam v iu c quc t m Vit Nam l thnh vin p dng i vi loi tu thuyn ny; tun th quyt nh ca c quan c thm quyn ca Vit Nam v vic p dng bin php phng nga c bit, k c cm khng c i qua lnh hi Vit Nam hoc buc phi ri ngay khi lnh hi Vit Nam trong trng hp c du hiu hoc bng chng r rng v kh nng gy r r hoc lm nhim mi trng. - Tuyn hng hi v phn lung giao thng trong lnh hi phc v cho vic i qua khng gy hi (iu 25) Lut bin Vit Nam nu r Chnh ph quy nh cng b tuyn hng hi v phn lung giao thng trong lnh hi. i vi tu thuyn nc ngoi ch du hoc chy bng nng lng ht nhn hoc chuyn ch cht phng x, cht c hi hay nguy him c th b buc phi i theo tuyn hng hi ring cho tng trng hp. - Vng cm v khu vc hn ch hot ng trong lnh hi (iu 26) Ph hp quy nh ca Cng c Lut Bin nm 1982, Lut bin Vit Nam quy nh Chnh ph c th thit lp cc vng cm tm thi hoc vng hn ch hot ng trong lnh hi nc ta khi cn thit bo v ch quyn, quc phng, an ninh v li ch quc gia, thm ho mi trng bin, phng chng ly lan dch bnh v..v.. - i vi tu qun s, tu thuyn cng v, tu ngm v phng tin i ngm khc ca nc ngoi (iu 27, iu 28 v iu 29): Tu chin v tu thuyn cng v ca nc ngoi l i tng c bit nn cc tu ny ch c vo ni thu, cc cng trnh cng, bn hay ni tr u ca ta bn ngoi ni thu ca ta theo li mi ca Chnh ph ta hoc theo tho thun gia cc c quan c thm quyn ca nc ta v quc gia m tu mang c. Khi trong ni thu, cng ca ta, cc tu ny phi hot ng ph hp vi li mi hoc tho thun v phi tun th cc quy nh ca php lut Vit Nam c lin quan. Nu cc tu ny vi phm php lut Vit Nam th phi tun th cc yu cu, mnh lnh ca lc lng tun tra, kim sot trn bin ca Vit Nam bao gm c vic phi ri khi lnh hi Vit Nam ngay lp tc nu ang trong lnh hi Vit Nam v quc gia m tu mang c phi chu trch nhim v mi thit hi do tu thuyn gy ra cho Vit Nam. Lut bin Vit Nam cing quy nh tu ngm v cc phng tin i ngm khc khi trong ni thy, lnh hi Vit Nam phi ni trn mt nc, phi treo c quc tch (tr trng hp c Chnh ph Vit Nam cho php hoc c tho thun vi chnh ph ca quc gia m tu thuyn mang c). - Quyn ti phn hnh s v dn s i vi tu thuyn nc ngoi (iu 30, iu 31): Quyn ti phn hnh s ny khng p dng i vi tu chin v tu thuyn cng v nc ngoi. Khi tu thuyn nc ngoi ri khi ni thy Vit Nam v ang i trong lnh hi nc ta, cc c quan v lc lng tun tra, kim sot trn bin ca ta c quyn tin hnh bt gi ngi hay iu tra i vi v ti phm hnh s xy ra trn tu thuyn . Khi tu thuyn nc ngoi ang i trong lnh hi nc ta nhng khng phi ngay sau khi ri khi ni thu ca ta th trn tu xy ra ti phm hnh s, c quan tun tra, kim sot trn bin ca ta ch c bt gi ngi hay iu tra lin quan v ti phm hnh s nu nh hu qu ca v m rng n ta, hoc v c tnh cht ph hoi ho bnh hoc trt t trong lnh hi ca ta, hoc c yu cu gip t pha thuyn trng hoc vin chc ngoi giao, lnh s ca nc m tu mang c hoc l cc bin php l cn tit chng mua bn, vn chuyn tri php cht ma tu. Trong trng hp tu thuyn nc ngoi t cng nc ngoi ang i qua lnh hi nc ta i sang vng bin nc khc v ti phm hnh s xy ra trn tu trc khi tu vo lnh hi nc ta, cc c quan tun tra, kim sot trn bin ca ta khng c quyn bt gi ngi v iu tra i vi v phm ti hnh s . Quyn ti phn dn s i vi tu thuyn nc ngoi i qua lnh hi nc ta b hn ch hn nhiu so vi quyn ti phn hnh s. C th l c quan tun tra, kim sot ca ta ch c bt gi hay x l tu thuyn nc ngoi thc hin quyn ti phn dn s nu tu thuyn ang u trong lnh hi hoc i qua lnh hi sau khi ri khi ni thu ca ta. - Thng tin lin lc trong cng, bn hay ni tr u ca Vit Nam (iu 32): Lut bin Vit Nam quy nh vic thng tin lin lc trong cng, bn hay ni tr u trong hoc bn ngoi ni thu Vit Nam phi tun th cc quy nh ca php lut Vit Nam v php lut quc t c lin quan. - Tm kim, cu h v cu nn (iu 33) Lut bin Vit Nam quy nh nguyn tc mi c nhn, tu thuyn tin hnh cu gip ngi, tu thuyn gp nn nu iu kin thc t cho php v khng gy nguy him n tu thuyn v ngi ang trn tu thuyn ca mnh; c quan c thm quyn c quyn huy ng tu thuyn Vit Nam v yu cu tu thuyn nc ngoi ang hot ng trong vng bin nc ta tham gia tm kim, cu nn nu iu kin cho php v khng gy nguy him cho c nhn v tu thuyn c huy ng, yu cu. - o nhn to, thit b, cng trnh trn bin (iu 34) Ph hp vi quy nh ca iu 60 Cng c Lut Bin nm 1982, Lut bin Vit Nam quy nh trong phm vi vng c quyn kinh t v thm lc a ca ta, Vit Nam c quyn xy dng, cho php v quy nh vic xy dng, khai thc v s dng o nhn to, cc thit b, cng trnh trn bin. Nh nc ta cing thc hin quyn ti phn i vi cc o nhn to v thit b, cng trnh trn bin. o nhn to v cc thit b, cng trnh trn bin ch c vnh ai an ton 500 mt nhng khng c lnh hi v cc vng bin ring. - Gn gi, bo v ti nguyn v mi trng bin (iu 35) Lut bin Vit Nam khng nh nguyn tc l khi hot ng trong vng bin Vit Nam, t chc, c nhn phi tun th mi quy nh ca php lut Vit Nam v php lut quc t lin quan n gn gi, bo v ti nguyn v mi trng bin. ng thi ph hp vi quy nh ca Lut bo v mi trng, Lut bin Vit Nam quy nh cm nhn chm, thi hay chn lp cc loi cht thi cng nghip, cht thi ht nhn, v cc loi cht thi c hi khc trong vng bin Vit Nam, cing nh trch nhim lm sch, khi phc li mi trng v bi thng theo quy nh ca Chnh ph ta ph hp vi php lut quc t c lin quan. - Nghin cu khoa hc bin (iu 36) Ph hp vi Cng c Lut Bin nm 1982 v thc tin ca ta, Lut bin Vit Nam tp trung nu cc nguyn tc tin hnh nghin cu khoa hc bin trong vng bin Vit Nam, c th l v mc ch ho bnh, phng thc v phng tin thch hp, khng c gy cn tr i vi cc hot ng hp php tun th theo quy nh ca php lut nc ta v php lut quc t c lin quan. Nh nc ta c quyn tham gia cc hot ng nghin cu khoa hc ca nc ngoi trong vng bin nc ta v c chia s cc ti liu v mu vt gi, t chc, c nhn nc ngoi khi tin hnh nghin cu khoa hc trong vng bin nc ta phi c giy php ca c quan c thm quyn, chu s gim st ca ta. - Nhng quy nh cm hot ng trong vng bin Vit Nam (iu 37, iu 38, iu 39 v iu 40): iu 37 Lut bin Vit Nam quy nh r khi thc hin cc quyn t do hng hi v t do hng khng trong vng c quyn kinh t v thm lc a, cc t chc, c nhn nc ngoi khng c khai thc tri php ti nguyn (sinh vt v phi sinh vt), xy dng lp t tri php cc thit b, cng trnh nhn to, nghin cu khoa hc tri php, gy nhim mi trng bin, e do ch quyn, an ninh, quc phng ca Vit Nam... v cc hot ng bt hp php khc theo quy nh ca php lut Vit Nam v php lut quc t. V vic cm tng tr, s dng tri php vi kh, cht n, cht c hi (iu 38): Trong thi gian va qua xy ra hin tng mt s ng dn khi hnh ngh nh c trn bin khng tun th ng cc quy nh php lut lin quan trong khai thc hi sn nh dng mn, cht n, xung in nh c, nh hng ln n ngun ti nguyn thin nhin trong vng bin nc ta, gy tc hi i vi mi trng bin v s pht trin bn vng ca cc ngnh kinh t bin. Do , vic a quy nh cm tng tr, s dng tri php vi kh hoc cht n, cht c hi cing nh cc loi phng tin, thit b khc c kh nng gy hi, gy nhim i vi ngi, ti nguyn v mi trng bin l cn thit. Quy nh ny p dng i vi mi t chc, c nhn hot ng trong cc vng bin nc ta. iu 39 Lut bin Vit Nam quy nh cm mi t chc, c nhn hot ng trong vng bin Vit Nam mua bn ngi, mua bn, vn chuyn, tng tr tri php cht ma tu. Khi c cn c v hnh vi ny, cc lc lng tun tra, kim sot trn bin c quyn khm xt, bt gi, dn gii v cng, bn Vit Nam hoc dn gii, chuyn giao n cng, bn nc ngoi x l. iu 40 Lut bin Vit Nam quy nh cm pht sng tri php hoc tuyn truyn, gy phng hi cho quc phng, an ninh ca Vit Nam khi t chc, c nhn hot ng trong vng bin Vit Nam. - Quyn truy ui tu thuyn nc ngoi (iu 41): Lut bin Vit Nam ni lut ha quy nh ca iu 111 Cng c Lut Bin nm 1982 nhm thc thi quyn ti phn i vi vng bin ca mnh, theo cc lc lng tun tra, kim sot trn bin ca Vit Nam c quyn truy ui tu thuyn nc ngoi vi phm quy nh php lut ca Vit Nam, k c cc vi phm trong vng c quyn kinh t v thm lc a ca Vit Nam. Vic truy ui c bt u sau khi pht tn hiu yu cu tu dng li v phi tin hnh mt cch lin tc n khi tu thuyn vi phm i vo lnh hi ca quc gia m tu mang c hoc quc gia th ba. 4. Chng IV: Pht trin kinh t bin Chng ny gm 5 iu quy nh v cc nguyn tc pht trin bin, cc ngnh kinh t bin u tin pht trin, vn quy hoch pht trin kinh t bin, khuyn khch, u i u t pht trin kinh t bin trn cc o v hot ng trn bin. Lut bin Vit Nam l lut c bn v bin ca nc ta. Ngoi Lut bin Vit Nam, chng ta c cc lut chuyn ngnh nh Lut du kh, Lut thy sn& Nhng ni dung c th ca cc ngnh kinh t bin c iu chnh trong cc lut chuyn ngnh. - Nguyn tc pht trin kinh t bin (iu 42) Cc nguyn tc pht trin kinh t bin l phc v xy dng v pht trin kinh t - x hi ca t nc; gn vi s nghip bo v ch quyn quc gia, quc phng, an ninh v trt t an ton trn bin; ph hp vi yu cu qun l ti nguyn v bo v mi trng bin; gn vi pht trin kinh t - x hi ca cc a phng ven bin v hi o. - Pht trin cc ngnh kinh t bin (iu 43) Lut bin Vit Nam quy nh Nh nc u tin tp trung pht trin cc ngnh kinh t bin: tm kim, thm d, khai thc, ch bin du, kh v cc loi ti nguyn, khong sn bin; vn ti bin, cng bin, ng mi v sa cha tu thuyn, phng tin i bin v cc dch v hng hi khc; du lch bin v kinh t o; khai thc, nui trng, ch bin hi sn; pht trin, nghin cu, ng dng v chuyn giao khoa hc - cng ngh v khai thc v pht trin kinh t bin; xy dng v pht trin ngun nhn lc bin. - Quy hoch pht trin kinh t bin (iu 44) Trc ht vic lp quy hoch pht trin kinh t bin phi cn c vo chin lc, quy hoch tng th pht trin kinh t - x hi ca c nc, nh hng chin lc pht trin bn vng v chin lc bin ca ta; c im, v tr a l, quy lut t nhin ca cc vng bin, vng ven bin, hi o; kt qu iu tra c bn v ti nguyn v mi trng bin, ngun lc thc hin. Lut bin Vit Nam xc nh nhng ni dung chnh ca quy hoch pht trin kinh t bin nh phn tch, nh gi iu kin t nhin, kinh t - x hi, xc nh phng hng mc tiu v nh hng s dng hp l ti nguyn; phn vng s dng bin v.v... Chnh ph s trin khai xy dng phng n tng th pht trin cc ngnh kinh t bin v t chc thc hin vic lp quy hoch, k hoch s dng bin trnh Quc hi xem xt, quyt nh. - Xy dng v pht trin kinh t bin (iu 45) Trn c s Chin lc Bin Vit Nam n nm 2020, Lut bin Vit Nam quy nh vic xy dng v pht trin kinh t bin da trn nguyn tc Nh nc u t xy dng, pht trin cc khu kinh t tng hp, cm cng nghip ven bin, kinh t huyn o theo quy hoch, m bo hiu qu, pht trin bn vng v vic s dng bin ca cc c nhn, t chc phi c thc hin theo ng quy nh ca Chnh ph. - Khuyn khch, u i u t pht trin kinh t bin trn cc o v hot ng trn bin (iu 46) Nhng hot ng ca nhn dn trn cc o, qun o v trn cc vng bin ca nc ta c ngh)a c bit quan trng trong vic th hin ch quyn quc gia trn cc vng bin, o v thc hin pht trin kinh t bin. Do , Lut bin Vit Nam quy nh Nh nc u tin u t xy dng c s h tng, mng li hu cn, pht trin kinh t bin, c chnh sch u i nng cao i sng ca dn c sinh sng trn cc o; ng thi, khuyn khch, u i v thu, vn, to iu kin thun li cho t chc, c nhn u t trn cc o v hot ng ca ng dn trn bin. 5. Chng V: Tun tra, kim sot trn bin Chng ny gm 3 iu quy nh v lc lng tun tra, kim sot trn bin; nhim v v phm vi trch nhim tun tra, kim sot trn bin. - Cc lc lng tun tra, kim sot trn bin (iu 47) bo v ch quyn, quyn ch quyn v quyn ti phn i vi cc vng bin ca mnh, cc quc gia ven bin t chc nhiu lc lng khc nhau. i vi nc ta, Lut bin Vit Nam nu cc lc lng tun tra, kim sot trn bin gm: cc lc lng c thm quyn thuc Qun i nhn dn, Cng an nhn dn, cc lc lng tun tra, kim sot chuyn ngnh khc. Khi cn thit, cc c quan c thm quyn s huy ng s tham gia ca cc lc lng dn qun t v v lc lng bo v ca cc c quan. - Nhim v v phm vi trch nhim tun tra, kim sot trn bin (iu 48) Nhim v ca cc lc lng tun tra, kim sot trn bin l bo v ch quyn, quyn ch quyn, quyn ti phn v li ch quc gia trong vng bin, o ca nc ta; bo m vic tun th cc quy nh php lut cing nh cc iu c quc t m nc ta tham gia; bo v ti sn Nh nc, ti nguyn v mi trng bin; bo v, gip , tm kim cu nn, cu h i vi ngi, tu thuyn hot ng trong vng bin, o ca ta; v x l cc hnh vi vi phm php lut trong vng bin nc ta. - C, sc phc v ph hiu (iu 49) Theo Ngh nh s 30/CP ngy 29 thng 01 nm 1980, tu thuyn ca cc lc lng kim sot trn bin ca ta phi mang quc k Vit Nam cng vi c hiu ngnh chuyn mn, nhn vin phi mang huy hiu, ph hiu theo quy nh. Quy nh ny cn thit thc thi thm quyn cng v ca mnh. Do , quy nh ca iu 49 l s k tha cc quy nh hin hnh. 6. Chng VI: X l vi phm Chng ny gm 4 iu quy nh v dn gii v a im x l vi phm; bin php bo m t tng, x l vi phm, bin php i vi i tng l ngi nc ngoi nhm m bo s phi hp nhp nhng, ng php lut gia cc c quan c trch nhim x l vi phm Lut bin Vit Nam. - Dn gii v a im x l vi phm (iu 50) Trong qu trnh x l vi phm trn bin, do mc vi phm khng nghim trng hoc xut pht t chnh sch nhn o, b i bin phng v cc lc lng tun tra kim sot khc ca ta ra cc quyt nh x l ti ch, v d nh i vi vic ng dn nc ngoi vo nh c tri php trong vng c quyn kinh t nc ta. i vi nhng trng hp khc, ngi v tu thuyn vi phm c cc lc lng tun tra kim sot dn gii v cng, bn gn nht x l. i vi nhng trng hp tu thuyn vi phm b cc lc lng tun tra ca ta truy ui v chy vo lnh hi ca quc gia m tu mang c hoc lnh hi ca quc gia th ba, th cc lc lng tun tra, kim sot yu cu c quan lin quan ca quc gia m tu thuyn mang c hoc quc gia m tu thuyn n x l vi phm. - Bin php ngn chn v x l vi phm (iu 51 v iu 53) ngn chn vic vi phm php lut v bo m vic x l cc vi phm, cc lc lng tun tra, kim sot c th bt gi, tm giam ngi v tu thuyn vi phm. Cc bin php ny cing nh hot ng khi t, iu tra, x l vi phm ca cc c quan c thm quyn sau cn phi theo ng trnh t do php lut quy nh. - Thng bo cho B Ngoi giao (iu 52) Theo quy nh ca Cng c Vin nm 1963 v quan h lnh s cing nh cc Hip nh lnh s k kt gia nc ta vi cc nc khc, khi bt gi cng dn ca cc nc khc, ta c ngh)a v thng bo cho i din ngoi giao, lnh s ca quc gia bit quc gia thc hin bo h i vi cng dn ca mnh. Do , quy nh trong Lut bin Vit Nam v vic thng bo ngay cho B Ngoi giao vic bt gi, tm giam ngi v tu thuyn nc ngoi vi phm php lut l cn thit. 7. Chng VII: iu khon thi hnh Chng ny gm 2 iu quy nh v hiu lc thi hnh v hng dn thi hnh. Lut ny c hiu lc thi hnh t ngy 01 thng 01 nm 2013. IV. NHNG IM MI CA LUT BIN VIT NAM SO VI CC VN BN PHP LUT V BIN TRC Y Trc y, chng ta c mt s vn bn php lut quy nh v mt s kha cnh lin quan n bin nh: Tuyn b ca Chnh ph nm 1977 v lnh hi, vng tip gip, vng c quyn kinh t v thm lc a Vit Nam; Tuyn b ca Chnh ph nm 1982 v ng c s dng tnh chiu rng lnh hi Vit Nam; Ngh nh s 30/CP ca Chnh ph nm 1980 v quy ch cho cc tu thuyn nc ngoi hot ng trn cc vng bin Vit Nam; Lut bin gii quc gia nm 2003; Lut thy sn nm 2003; B lut Hng hi nm 2005& Vi vic ban hnh Lut bin Vit Nam, ln u tin chng ta c mt vn bn php l tng hp c hiu lc cao quy nh mt cch tng th cc vn lin quan n bin. Bn cnh mt s ni dung l s k tha, tip ni cc quy nh c trc y (nh khng nh ch quyn i vi hai qun o Hong Sa, Trng Sa; ng c s dng tnh chiu rng lnh hi, phm vi cc vng bin Vit Nam& ), Lut Bin Vit Nam b sung, sa i nhiu ni dung cho ph hp vi lut php v thc tin quc t, nht l Cng c ca Lin hp quc v Lut Bin nm 1982, cing nh yu cu pht trin ca t nc. So vi cc vn bn php lut c ni dung lin quan n bin nu trn, Lut Bin Vit Nam c mt s im mi quan trng sau: 1. Lut bin Vit Nam quy nh mt cch y hn v phm vi, ch php l ca cc vng bin, thm lc a Vit Nam, ph hp vi quy nh tng ng trong Cng c ca Lin hp quc v Lut Bin nm 1982. 2. Lut bin Vit Nam quy nh r v quyn t do hng hi, hng khng trn vng c quyn kinh t, thm lc a Vit Nam. 3. Lut bin Vit Nam quy nh chi tit v vic i qua khng gy hi ca tu thuyn nc ngoi trong lnh hi Vit Nam. Vi quy nh ny ca Lut bin Vit Nam, ta b quy nh trc y yu cu tu qun s nc ngoi phi xin php trc khi vo vng tip gip lnh hi ca Vit Nam. 4. Lut bin Vit Nam quy nh cc nguyn tc ln v gii quyt tranh chp lin quan n bin, o vi cc nc, hp tc quc t v bin, qun l v bo v bin, pht trin kinh t bin, tun tra kim sot trn bin. Cc quy nh ny mt mt khng nh li ch trng nht qun ca ng v Nh nc ta trong gii quyt tranh chp v bin, o, ng thi to khung php l quan trng trin khai cc cng tc qun l, bo v bin v pht trin kinh t bin, gp phn thc hin nhim v chin lc xy dng v bo v T quc trong giai on hin nay. V. T CHC THC HIN 1. Theo iu 55 Lut bin Vit Nam, Chnh ph quy nh chi tit, hng dn thi hnh cc iu, khon c giao trong Lut. trin khai ni dung ny, B Ngoi giao s phi hp vi cc b ngnh lin quan xy dng d tho v trnh Chnh ph ban hnh Ngh nh hng dn thi hnh Lut bin Vit Nam. 2. V tuyn truyn, ph bin Lut bin Vit Nam: B Ngoi giao s hng dn, phi hp cc b, ngnh, on th trung ng, y ban nhn dn cc tnh, thnh ph trc thuc trung ng t chc ph bin, qun trit, tp hun su rng ni dung Lut, trc ht l cc a phng ven bin. ng thi, phi hp vi cc c quan, t chc lin quan t chc gii thiu, ph bin Lut bng cc hnh thc ph hp vi tng i tng, a bn, gp phn vo vic trin khai thc hin c hiu qu Lut bin Vit Nam./.   PAGE PAGE 18 "$,.24<DJLV\bhln|ʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʻʬhth2CJaJmH sH h+Uh2CJaJmH sH h+Uh+UCJaJmH sH h+UCJaJmH sH hDh/.CJaJmH sH h/.h/.CJaJmH sH h/.CJaJmH sH 7FJNRVZ^bfrv|$&.28:BDJNTXlptȹȹȹȹȹȹȹȹȹȭh1"h1"CJaJmH sH h1"CJaJmH sH hHhHCJaJmH sH hHCJaJmH sH h+UCJaJmH sH h+Uh+UCJaJmH sH hth+U5CJaJmH sH >tv|~ $&,.<>BFTV\^fjpv~*ǻh\rCJaJmH sH hth+UCJaJmH sH h1"h+UCJaJmH sH h1"CJaJmH sH h1"h1"CJaJmH sH H*:>TVxz 6:@DHLTVZ^d  * .   дддĨЙЍШЍh`yCJaJmH sH h&Qh&QCJaJmH sH h&QCJaJmH sH hDh1"5CJaJmH sH h1"CJaJmH sH hDh1"CJaJmH sH hth+U5CJaJmH sH hth1"5CJaJmH sH 7DF &(:<BFV\bfrt|~ղե՘}q}}}}}}}}}}}}}}}h\rCJaJmH sH h,h,CJaJmH sH h,CJaJmH sH h,5CJaJmH sH hIk5CJaJmH sH +hZh,5CJOJQJ^JaJmH sH h_k5CJaJmH sH hZh,5CJaJmH sH hDh1"CJaJmH sH h1"CJaJmH sH , &*04@BRV\`dfjlrtȹh&Qh&QCJaJmH sH h&QCJaJmH sH h\rCJaJmH sH hDh&QCJaJmH sH hDh&Q5CJaJmH sH h&Q5CJaJmH sH h,h,CJaJmH sH h,CJaJmH sH 5dz~ƺƮƺƐpaaUhVCJaJmH sH hDh,CJaJmH sH h,h,5CJaJmH sH hDh,5CJaJmH sH hthCJaJmH sH hhCJaJmH sH h\rCJaJmH sH hCJaJmH sH hDhCJaJmH sH h5CJaJmH sH h,5CJaJmH sH hDh5CJaJmH sH *,246L R  !!! !"!$!,!0!8!h##$$%ֻ咃ʒttthDhVCJaJmH sH h+ 6h+ 6CJaJmH sH h+ 6CJaJmH sH hV5CJaJmH sH hDhV5CJaJmH sH hthVCJaJmH sH h\rCJaJmH sH hDh,CJaJmH sH hVCJaJmH sH hVhVCJaJmH sH ' %&*035~59B: >l>AtArEEHJ.LLOvPT$ 997d <<]9^9`7a$gd\r$997d <<]9^9`7a$gd\r%%&&&&&&&&&&&&&&&l'|'''''''''''''''''')))**J+R+T+,,00h?7CJaJmH sH h\rCJaJmH sH hDhzlCJaJmH sH hzlCJaJmH sH hzlhzlCJaJmH sH hDhzl5CJaJmH sH hth1"5CJaJmH sH hth+ 65CJaJmH sH hth+ 6CJaJmH sH /000000000133333333333333334445585:5>5H5L5P5V5^5b5d5n5v5x5~5ɽծսɽս~~~~hjmhjm5CJaJmH sH hDhjm5CJaJmH sH hDhzl5CJaJmH sH hjmhzlCJaJmH sH hjmCJaJmH sH h\rCJaJmH sH hDhzlCJaJmH sH hjm5CJaJmH sH hjmhjmCJaJmH sH ,~555555555&6(66666666666666666666777777777F8J8N8V8X8Z888999>:@:񾢒hth,L5CJaJmH sH hth$c5CJaJmH sH h\r5CJaJmH sH hDhcCJaJmH sH hcCJaJmH sH hjmhjmCJaJmH sH h\rCJaJmH sH hjmCJaJmH sH hDhjmCJaJmH sH 3@:B:^:d:f:<,<.<<<="=<=>= > >l>AAtA~AA(B*BpErEEHHHHHHHJJ.LLַ֨֨֙rrbhGb$hGb$5CJaJmH sH htNhtNCJaJmH sH htNCJaJmH sH h(cCJaJmH sH hth'?CJaJmH sH hthLhCJaJmH sH hth(c5CJaJmH sH hth(cCJaJmH sH hthFyCJaJmH sH h\rCJaJmH sH hch'?CJaJmH sH %LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLMM MM M&M.M2M6M8M>MBMHMJMPMTM\M^MnMpMvMxM~MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM N NNNNN$N(N,Nh\rCJaJmH sH hGb$hGb$CJaJmH sH hGb$CJaJmH sH hGb$5CJaJmH sH P,N.NQDQHQXQ^QpQtQzQ|QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQRR RRR"R$RhhCJaJmH sH hCJaJmH sH hGb$5CJaJmH sH U$R0R4RUTUȸȰh+dCJaJhthvf5CJaJmH sH hth+d5CJaJmH sH h\r5CJaJmH sH hhCJaJmH sH hCJaJmH sH ET>URVVZ.[^F_b@bldd\hjbkm.nq0rr>s@ssw|$997d <<]9^9`7a$gd\rTUbURVVWWX XXXYYZZZ"[*[.[f]j]n]x]z]]]]]]]]]]]]]]ؽ̽sgXgXgXgXgXgXgXgXgh(ch(cCJaJmH sH h(cCJaJmH sH hi5CJaJmH sH h+Vhi5CJaJmH sH hthiCJaJmH sH hth(cCJaJmH sH hth%7CJaJmH sH hth+dCJaJmH sH h\rCJaJmH sH hiCJaJmH sH hthi5CJaJh+dCJaJh\rCJaJ"]^_@_B_F_d_j_b b@bVb^bbbdbbNdPdldpddjjkk˟˟ː|qbREhd5CJaJmH sH hhd5CJaJmH sH hthdCJaJmH sH hthdCJaJhthd5CJaJhdCJaJhth%7CJaJmH sH hth$eCJaJmH sH hth$e5CJaJmH sH h\r5CJaJmH sH h\rCJaJmH sH h|o1hi5CJaJmH sH hi5CJaJmH sH hiCJaJmH sH kkkkkkkk k$k&k2k6k8k@kHkLkNkPkRkTkXk^kbkkkkkm(n*n.npppppppŵŵŵŵŵŵŵҩ⊩~rcrcrhEhECJaJmH sH hECJaJmH sH h\rCJaJmH sH h.hd5CJaJmH sH hdhdCJaJmH sH hdCJaJmH sH h~9h~95CJaJmH sH h~95CJaJmH sH hhd5CJaJmH sH hd5CJaJmH sH hdhd5CJaJmH sH &pqqqqq0rFrLrRrTr>s@sssssttfvlvPwRwjwwwwwwx x2{6{}}}}}}z~̼zzzzrrrzzjzzzzh`yCJaJh:CJaJh>CJaJh!Uh,5CJaJh 5CJaJh!Uh\r5CJaJh!U5CJaJh\rCJaJh$eCJaJhth$e5CJaJmH sH h\r5CJaJmH sH h~9hdCJaJmH sH h~9CJaJmH sH hdCJaJmH sH '|}, \؆* "&(: &`#$gd:$$997d <<]9^9`7a$gd\r$$997d <<]9^9`7a$gd\rlz~(*,.<> ",2 @FZ\^ln ֆ؆跮~vkvkvkvkvkhby h CJaJh CJaJh!Uh 5CJaJh!UhVr5CJaJh!Uh+d5CJaJh!Uhg5CJaJhR5CJaJhVr5CJaJhmCJaJhCJaJh'ECJaJh GJCJaJh\rCJaJh>CJaJhCJaJh xCJaJ*$*02<BRV\dhlx~ćȇ̇ƈȈΈЈ҈؈ވ &*,06<>JNVX^bhlnprt|ͺh CJaJh=JCJaJh.h CJaJh.rCJaJh`yCJaJh\rCJaJhCJaJhby h CJaJh CJaJBԉ "&(,028>B\̋z~Ȍ "$(ۺӛxplplplplh@LNRTVZ\^h`yh+dCJaJhVXZ\^$997d <<]9^9`7a$gd\r &`#$gdph]hgd@v9 0&P 1h:p0. A!"#$% j$$If!vh#v#v:V l tp&655apyt$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ? %%%(z `RTr T' 348DJN^UYi6p*w}\pdXt*%0~5@:L,NtP$RSTU]kpz~(^VYZ[\]^_`acdefghjklmnopqrt 3X T|:^WXbis !(!!8@0( B S ?S[ Y\ Y] Y^ Y_ Y` Ya Yb Yc Yd Ye Yf Yg Yh Yi Yj Yk Yl Ym Yn Yo Yp Yq Yr Ys Yt Yu Yv Yw Yx Yy Yz Y{ Y| Y} Y~ Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Yyy??N N 00UU""1#1#&&7(7(U(((1122I3I3::;;==g@g@DD vv   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQR||BBQ Q  33XX""4#4#&&:(:(X(((1122L3L3::;;==j@j@DD yy !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRBR*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region9S*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace PISRRSRSSRSRRSRSSRRSRSSRRSSRSRSRRSRSRSRRSRRRSRSRSRRSRSSRRSRSSRRSRSRSSRSRRSRRRSRRSSRRS < V v*57y~ce24 4cf!!"j#F((/V///00J000000 11122M3]8_8888V999+:-::::^;!=%=X@@FF2Y8Yz 333333333333333333333333333333333333333{OV&=>}jH|90^`0o(. ^`hH. L ^ `LhH.  ^ `hH. xx^x`hH. HLH^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.88^8`OJPJQJ^Jo(-^`OJQJ^Jo(hHo ^ `OJQJo(hH ^ `OJQJo(hHxx^x`OJQJ^Jo(hHoHH^H`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH&=}jHXlA    2    &H'biG4Lh x 2 1X M1 3^!Uh0VILhr:izf nX ?!0Y!E"l/#~# P$Gb$g%= &2T'w)W*j*+Zp+/.U4..>y0V1)2]2]`2FV3+ 6cP6T6*9^0)H2t_fDN]Gl_k5'?~9vb-u5LV4c'E]@7j?7dCw1p >21&xOG1",o.72HY Z,.EQF2Mf|r{J+du c AP]@gQ.r6<H+R+Uf>|k9W:$E*U}O_D&!N_ sp@ &(5FGHPkQ 48DTXrUnknown_*Ax Times New RomanCourier New5Symbol3. *Cx Arial?= *Cx Courier NewC(SimSun????O. [ @VerdanaCourier New;WingdingsA$BCambria Math"1h('('p<GRS'RS'!x42qHP ?n2!xx (NI DUNG THNG TIN V LUT BIN VIT NAMMicrosoft Windows Pho Tien Phuc Oh+'0 4 @ L Xdlt|4NỘI DUNG THÔNG TIN VỀ LUẬT BIỂN VIỆT NAMMicrosoft WindowsNormalPho Tien Phuc2Microsoft Office Word@@t@<@<R՜.+,00 hp Version 5.1 build 2600'S 4NỘI DUNG THÔNG TIN VỀ LUẬT BIỂN VIỆT NAM Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   #$%&'()*+Root Entry F&<"Data 1Table8WordDocument ;SummaryInformation( DocumentSummaryInformation8MsoDataStore`N%<%<EDFOEWJ0YKF==2 `N%<0%<Item PropertiesOT2KVHFK13VXHQ==2 `N%<%<Item v Properties@mCompObjNr !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?ABCDEFGHIJKLMODocumentLibraryFormDocumentLibraryFormDocumentLibraryForm This value indicates the number of saves or revisions. The application is responsible for updating this value after each revision.  F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q