ࡱ> y ^bjbj 4{{L%NN8D8TO"$G!f- RRRRRRR!/;R0OR_"~|_"RR_"f<HRwXO_"N n: QUC HI __________ Lut s: 06/2003/QH11 CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp T do Hnh phc __________________LUT BIN GII QUC GIA Bin gii quc gia ca nc Cng ho x hi ch ngh)a Vit Nam l thing ling, bt kh xm phm. Xy dng, qun l, bo v bin gii quc gia c ngh)a c bit quan trng i vi s ton vn lnh th, ch quyn quc gia, gp phn gi vng n nh chnh tr, pht trin kinh t - x hi, tng cng quc phng v an ninh ca t nc. tng cng hiu lc qun l nh nc v bin gii quc gia; xy dng bin gii ho bnh, hu ngh, n nh lu di vi cc nc lng ging; Cn c vo Hin php nc Cng ho x hi ch ngh)a Vit Nam nm 1992 c sa i, b sung theo Ngh quyt s 51/2001/QH10 ngy 25 thng 12 nm 2001 ca Quc hi kho X, k hp th 10; Lut ny quy nh v bin gii quc gia. CHNG I NHNG QUY NH CHUNG iu 1 Bin gii quc gia ca nc Cng ho x hi ch ngh)a Vit Nam l ng v mt thng ng theo ng  xc nh gii hn lnh th t lin, cc o, cc qun o trong c qun o Hong Sa v qun o Trng Sa, vng bin, lng t, vng tri ca nc Cng ho x hi ch ngh)a Vit Nam. iu 2 Lut ny quy nh v bin gii quc gia; ch php l v bin gii quc gia; xy dng, qun l, bo v bin gii quc gia v khu vc bin gii. Ch php l, quy ch qun l v bo v vng tip gip lnh hi, vng c quyn v kinh t, thm lc a ca nc Cng ho x hi ch ngh)a Vit Nam do php lut Vit Nam quy nh ph hp vi Cng c ca Lin hp quc v Lut bin nm 1982 v cc iu c quc t khc m Vit Nam k kt hoc gia nhp. iu 3 C quan, t chc, c nhn (sau y gi chung l t chc, c nhn) c trch nhim chp hnh cc quy nh ca Lut ny v cc quy nh khc ca php lut c lin quan; trong trng hp iu c quc t m Vit Nam k kt hoc gia nhp c quy nh khc th p dng quy nh ca iu c quc t . iu 4 Trong Lut ny, cc t ng di y c hiu nh sau: 1. ng c s l ng gy khc ni lin cc im c la chn ti ngn nc thu triu thp nht dc theo b bin v cc o gn b do Chnh ph nc Cng ho x hi ch ngh)a Vit Nam xc nh v cng b. 2. Vng tip gip lnh hi l vng bin tip lin pha ngoi lnh hi c chiu rng mi hai hi l. 3. Vng c quyn v kinh t l vng bin tip lin pha ngoi lnh hi v hp vi lnh hi thnh mt vng bin rng hai trm hi l tnh t ng c s, tr trng hp iu c quc t gia Cng ho x hi ch ngh)a Vit Nam v cc quc gia hu quan c quy nh khc. 4. Thm lc a l y bin v lng t di y bin thuc phn ko di t nhin ca lc a m rng ra ngoi lnh hi cho n b ngoi ca ra lc a m Vit Nam l quc gia ven b c quyn ch quyn, quyn ti phn c xc nh theo Cng c ca Lin hp quc v Lut bin nm 1982, tr trng hp iu c quc t gia Cng ho x hi ch ngh)a Vit Nam v cc quc gia hu quan c quy nh khc. 5. Mc quc gii l du hiu bng vt th dng nh du ng bin gii quc gia trn t lin. 6. Cng trnh bin gii l cng trnh c xy dng c nh ng bin gii quc gia, cng trnh phc v vic qun l, bo v bin gii quc gia. 7. Ca khu l ni thc hin vic xut cnh, nhp cnh, qu cnh, xut khu, nhp khu v qua li bin gii quc gia bao gm ca khu ng b, ca khu ng st, ca khu ng thu ni a, ca khu ng hng hi v ca khu ng hng khng. 8. Tu thuyn l phng tin hot ng trn mt nc hoc di mt nc bao gm tu, thuyn v cc phng tin khc c ng c hoc khng c ng c. 9. i qua khng gy hi trong lnh hi l vic tu thuyn nc ngoi i trong lnh hi Vit Nam nhng khng lm phng hi n ho bnh, an ninh, trt t, mi trng sinh thi ca nc Cng ho x hi ch ngh)a Vit Nam theo quy nh ca php lut Vit Nam v Cng c ca Lin hp quc v Lut bin nm 1982. 10. Tu bay l phng tin hot ng trn khng bao gm my bay, tu ln, kh cu v nhng phng tin bay khc. iu 5 1. Bin gii quc gia c xc nh bng iu c quc t m Vit Nam k kt hoc gia nhp hoc do php lut Vit Nam quy nh. 2. Bin gii quc gia trn t lin c hoch nh v nh du trn thc a bng h thng mc quc gii. 3. Bin gii quc gia trn bin c hoch nh v nh du bng cc to trn hi l ranh gii pha ngoi lnh hi ca t lin, lnh hi ca o, lnh hi ca qun o ca Vit Nam c xc nh theo Cng c ca Lin hp quc v Lut bin nm 1982 v cc iu c quc t gia Cng ho x hi ch ngh)a Vit Nam v cc quc gia hu quan. Cc ng ranh gii pha ngoi vng tip gip lnh hi, vng c quyn v kinh t v thm lc a xc nh quyn ch quyn, quyn ti phn ca Cng ho x hi ch ngh)a Vit Nam theo Cng c ca Lin hp quc v Lut bin nm 1982 v cc iu c quc t gia Cng ho x hi ch ngh)a Vit Nam v cc quc gia hu quan. 4. Bin gii quc gia trong lng t l mt thng ng t bin gii quc gia trn t lin v bin gii quc gia trn bin xung lng t. Ranh gii trong lng t thuc vng bin l mt thng ng t cc ng ranh gii pha ngoi ca vng c quyn v kinh t, thm lc a xung lng t xc nh quyn ch quyn, quyn ti phn ca Cng ho x hi ch ngh)a Vit Nam theo Cng c ca Lin hp quc v Lut bin nm 1982 v cc iu c quc t gia Cng ho x hi ch ngh)a Vit Nam v cc quc gia hu quan. 5. Bin gii quc gia trn khng l mt thng ng t bin gii quc gia trn t lin v bin gii quc gia trn bin ln vng tri. iu 6 Khu vc bin gii bao gm: 1. Khu vc bin gii trn t lin gm x, phng, th trn c mt phn a gii hnh chnh trng hp vi bin gii quc gia trn t lin; 2. Khu vc bin gii trn bin tnh t bin gii quc gia trn bin vo ht a gii hnh chnh x, phng, th trn gip bin v o, qun o; 3. Khu vc bin gii trn khng gm phn khng gian dc theo bin gii quc gia c chiu rng mi kilmt tnh t bin gii quc gia tr vo. iu 7 Ni thu ca Vit Nam bao gm: 1. Cc vng nc pha trong ng c s; 2. Vng nc cng c gii hn bi ng ni cc im nh ra ngoi khi xa nht ca cc cng trnh thit b thng xuyn l b phn hu c ca h thng cng. iu 8 Vng nc lch s l vng nc do nhng iu kin a l c bit c ngh)a quan trng i vi kinh t, quc phng, an ninh ca Vit Nam hoc ca Vit Nam v cc quc gia cng c qu trnh qun l, khai thc, s dng lu i c Cng ho x hi ch ngh)a Vit Nam v cc quc gia hu quan tha thun s dng theo mt quy ch c bit bng vic k kt iu c quc t. iu 9 Lnh hi ca Vit Nam rng mi hai hi l tnh t ng c s ra pha ngoi. Lnh hi ca Vit Nam bao gm lnh hi ca t lin, lnh hi ca o, lnh hi ca qun o. iu 10 Xy dng, qun l, bo v bin gii quc gia, khu vc bin gii l s nghip ca ton dn do Nh nc thng nht qun l. Nh nc v nhn dn thc hin kt hp pht trin kinh t - x hi vi tng cng quc phng, an ninh v i ngoi. iu 11 Nc Cng ho x hi ch ngh)a Vit Nam thc hin chnh sch xy dng bin gii ho bnh, hu ngh, n nh lu di vi cc nc lng ging; gii quyt cc vn v bin gii quc gia thng qua m phn trn c s tn trng c lp, ch quyn, ton vn lnh th v li ch chnh ng ca nhau. iu 12 Nh nc c chnh sch u tin c bit xy dng khu vc bin gii vng mnh v mi mt; nng cao i sng vt cht v tinh thn ca nhn dn khu vc bin gii; xy dng cng trnh bin gii v xy dng lc lng nng ct, chuyn trch p ng yu cu xy dng, qun l, bo v bin gii quc gia trong mi tnh hung. iu 13 Mt trn T quc Vit Nam v cc t chc thnh vin trong phm vi nhim v, quyn hn ca mnh c trch nhim tuyn truyn, ng vin nhn dn nghim chnh chp hnh php lut v bin gii quc gia; gim st vic thc hin php lut v bin gii quc gia ca t chc, c nhn. iu 14 Cc hnh vi b nghim cm: 1. X dch, ph hoi mc quc gii; lm sai lch, chch hng i ca ng bin gii quc gia; lm i dng chy t nhin ca sng, sui bin gii; gy h hi mc quc gii; 2. Ph hoi an ninh, trt t, an ton x hi khu vc bin gii; xm canh, xm c khu vc bin gii; ph hoi cng trnh bin gii; 3. Lm cn kit ngun nc, gy ngp ng, gy nhim mi trng, xm phm ti nguyn thin nhin v li ch quc gia; 4. Qua li tri php bin gii quc gia; bun lu, vn chuyn tri php hng ho, tin t, vi kh, ma tu, cht nguy him v chy, n qua bin gii quc gia; vn chuyn qua bin gii quc gia vn ho phm c hi v cc loi hng ho khc m Nh nc cm nhp khu, xut khu; 5. Bay vo khu vc cm bay; bn, phng, th, a qua bin gii quc gia trn khng phng tin bay, vt th, cc cht gy hi hoc c nguy c gy hi cho quc phng, an ninh, kinh t, sc kho ca nhn dn, mi trng, an ton hng khng v trt t, an ton x hi khu vc bin gii; 6. Cc hnh vi khc vi phm php lut v bin gii quc gia. CHNG II CH PHP L V BIN GII QUC GIA, KHU VC BIN GII iu 15 1. Vic xut cnh, nhp cnh, qu cnh, xut khu, nhp khu qua bin gii quc gia c thc hin ti ca khu; vic qu cnh qua bin gii vo lnh th t lin, vng bin, vng tri phi tun th quy nh i theo cc tuyn ng b, ng st, ng thu ni a, ng hng hi, ng hng khng; vic qua li bin gii ca nhn dn trong khu vc bin gii c thc hin ti ca khu hoc ni m ra cho qua li bin gii. 2. Ngi, phng tin, hng ho qua li bin gii quc gia phi c y giy t hp php v chu s kim tra, kim sot ca cc c quan c thm quyn theo quy nh ca php lut. iu 16 *V . 0 2 4 npȼxxxxfUfC"h5h50J5@CJ\aJ!h5h55@CJ\aJy("h5h50J5@CJ\aJh5h50J6CJ]aJh5h5CJaJh5h50JCJaJh5h55CJaJh5h50J5@CJaJh;h55CJ"aJh;h50J5@CJ"aJ$hjdh;0JB*CJ\aJph'hjdh;0J5B*CJ\aJph(*VX 0 rb$$x[$\$a$gd5$$x@[$\$a$gd5_kd$$Ifl0@ $ t t644 lapytjd$$If[$\$a$gdjdl 0 4 pdt \l~Hb $7\$`7a$gd5$$x\$`a$gd5$$xx[$\$a$gd5$7x\$`7a$gd5 7x\$`7gd5bdrt Z\jl|~FHN`bhN P V ~ x!z!!!f#h#n##$$"h5h50J6@CJ]aJh5h50J@CJaJh5h50J5CJ\aJh5h50J6CJ]aJ"h5h50J5@CJ\aJh5h50JCJaJh5h5CJaJ5P z!h#$'''(),/ 034,4b4z56778Z899$7x\$`7a$gd5$$x\$`a$gd5 $7\$`7a$gd5$$$'' ''''''(()),,//0 03344*4,4`4b4x5z566777788X8Z89999<<<<==> >????DBFBVBǷԥԥԥԥԥԥԖԥԥh5h50J@CJaJ"h5h50J5@CJ\aJh5h50J6CJ]aJh5h50JCJaJh5h5CJaJ"h5h50J6@CJ]aJh5h50J@CJaJ;9<<= >??FBXBDDG$GZGHIJLOOOP"P$$xx[$\$a$gd5 7x\$`7gd5$$x\$`a$gd5$7x\$`7a$gd5VBXBDDDDGG"G$GXGZGHHIIJJLLOOOOOOOOOOPP P"P2P4PSSTTTTU Uhjjhkjkzk|k4m6m nnn n,p.p>p@pssdufuU!h5h55@CJ\aJy("h5h50J5@CJ\aJh5h50JCJaJ"h5h50J5@CJ\aJh5h50J@CJaJh5h5CJaJ@"P4PSTT Ujjk|k6mn n.p@psfuju|uwwy{{FX$7x\$`7a$gd5$$x\$`a$gd51. Vic m ca khu v ni m ra cho qua li bin gii, nng cp ca khu, ng ca khu, xc nh cc tuyn ng b, ng st, ng thu ni a, ng hng hi, ng hng khng dng cho vic qu cnh do Chnh ph quyt nh theo quy nh ca php lut Vit Nam hoc iu c quc t m Vit Nam k kt hoc gia nhp. 2. Vic ra, vo ca khu, tm tr v cc hot ng khc khu vc ca khu phi tun theo quy nh ca php lut. iu 17 1. Khu vc kim sot c thit lp ti ca khu cc c quan nh nc c thm quyn thc hin vic kim tra, kim sot, lm cc th tc xut cnh, nhp cnh, qu cnh, xut khu, nhp khu theo quy nh ca php lut. 2. Chnh ph quy nh c quan ch tr phi hp qun l v gi gn an ninh, trt t ti khu vc ca khu. iu 18 Tu thuyn nc ngoi khi thc hin quyn i qua khng gy hi trong lnh hi Vit Nam phi tun theo quy nh ca php lut Vit Nam v iu c quc t m Vit Nam k kt hoc gia nhp; tu ngm v cc phng tin i ngm khc phi i ni v treo c quc tch. iu 19 1. Tu thuyn nc ngoi c ng c chy bng nng lng ht nhn, tu thuyn chuyn ch cht phng x, cht nguy him c hi khc khi thc hin quyn i qua khng gy hi trong lnh hi Vit Nam phi mang y cc ti liu v p dng cc bin php phng nga c bit theo quy nh ca php lut Vit Nam v iu c quc t m Vit Nam k kt hoc gia nhp. 2. Tu thuyn quy nh ti khon 1 iu ny khi tin hnh cc hot ng khc trong lnh hi Vit Nam phi c c quan c thm quyn ca Vit Nam cho php v phi p dng cc bin php phng nga c bit theo quy nh ca php lut Vit Nam v iu c quc t m Vit Nam k kt hoc gia nhp. iu 20 Tu bay ch c bay qua bin gii quc gia v vng tri Vit Nam sau khi c c quan c thm quyn ca Vit Nam cho php, phi tun th s iu hnh, kim sot v hng dn ca c quan qun l bay Vit Nam, tun theo quy nh ca php lut Vit Nam v iu c quc t m Vit Nam k kt hoc gia nhp. iu 21 1. Trong trng hp v l do quc phng, an ninh, l do c bit khc hoc theo ngh ca nc hu quan, ngi, phng tin, hng ho c th b hn ch hoc tm ngng qua li bin gii quc gia, k c vic i qua khng gy hi trong lnh hi Vit Nam. 2. Thm quyn quyt nh vic hn ch, tm ngng quy nh ti khon 1 iu ny do Chnh ph quy nh. Quyt nh v vic hn ch, tm ngng phi c thng bo cho chnh quyn a phng v nh chc trch ca nc hu quan bit. iu 22 Trong trng hp xy ra tai nn, s c hoc v l do khch quan khc buc phi qua bin gii quc gia m khng th tun theo cc quy nh ca Lut ny v cc quy nh khc ca php lut Vit Nam th ngi iu khin phng tin phi thng bo ngay vi cng v, c quan cu h v cu nn quc gia, c quan qun l bay hoc c quan c thm quyn khc ca Vit Nam ni gn nht v thc hin theo s hng dn ca c quan c thm quyn ca Vit Nam. iu 23 D n xy dng khu vc bin gii c lin quan n bin gii quc gia phi tun th quy hoch v c c quan c thm quyn ph duyt; khi thc hin phi tun theo quy ch khu vc bin gii, cc quy nh khc ca php lut v khng c cn tr vic qun l, bo v bin gii quc gia. iu 24 1. Mi hot ng c lin quan n bin gii quc gia ti khu du lch, dch v, thng mi, khu kinh t ca khu v cc khu kinh t khc trong khu vc bin gii phi tun theo quy ch khu vc bin gii. 2. Quy ch khu vc bin gii do Chnh ph quy nh. CHNG III XY DNG, QUN L, BO V BIN GII QUC GIA, KHU VC BIN GII iu 25 Nh nc c chin lc, quy hoch, k hoch u t xy dng khu vc bin gii vng mnh ton din v chnh tr, kinh t - x hi, quc phng, an ninh; c chnh sch u tin, to iu kin thun li cho nhn dn nh c khu vc bin gii. iu 26 Hng nm, b, c quan ngang b, c quan thuc Chnh ph, U ban nhn dn tnh, thnh ph trc thuc trung ng trong phm vi nhim v, quyn hn ca mnh lp k hoch u t xy dng cc d n pht trin kinh t - x hi, xy dng kt cu h tng, iu chnh dn c khu vc bin gii, cng trnh bin gii trnh Chnh ph quyt nh. iu 27 Nh nc u tin u t xy dng cng trnh bin gii, mc quc gii qun l, bo v bin gii quc gia. iu 28 1. Nh nc xy dng nn bin phng ton dn v th trn bin phng ton dn vng mnh qun l, bo v bin gii quc gia. 2. Ngy 03 thng 3 hng nm l Ngy bin phng ton dn . iu 29 1. Bin gii quc gia, h thng mc quc gii, cng trnh bin gii phi c gi gn, qun l, bo v nghim ngt. 2. Ngi pht hin mc quc gii b h hi, b mt, b sai lch v tr lm chch hng i ca ng bin gii quc gia hoc cng trnh bin gii b h hi phi bo ngay cho B i bin phng hoc chnh quyn a phng, c quan ni gn nht. iu 30 1. Vic khi phc, sa cha mc quc gii phi tun theo quy nh ca php lut Vit Nam v iu c quc t m Vit Nam k kt. 2. Vic gii quyt v vic xy ra lin quan n bin gii quc gia phi tun theo quy nh ca php lut Vit Nam v iu c quc t m Vit Nam k kt hoc gia nhp. iu 31 1. Xy dng, qun l, bo v bin gii quc gia, khu vc bin gii l nhim v ca Nh nc v ca ton dn, trc ht l ca chnh quyn, nhn dn khu vc bin gii v cc lc lng vi trang nhn dn. 2. B i bin phng l lc lng nng ct, chuyn trch, phi hp vi lc lng Cng an nhn dn, cc ngnh hu quan v chnh quyn a phng trong hot ng qun l, bo v bin gii quc gia, gi gn an ninh, trt t, an ton x hi khu vc bin gii theo quy nh ca php lut. Nh nc xy dng B i bin phng cch mng, chnh quy, tinh nhu, tng bc hin i, vng mnh v chnh tr, gii v chuyn mn, nghip v. iu 32 Cc lc lng lm nhim v bo v bin gii quc gia c s dng vi kh, cng c h tr, phng tin k thut, phng tin chuyn dng theo quy nh ca php lut. iu 33 1. Nh nc c chnh sch, ch u i i vi ngi trc tip v ngi c huy ng lm nhim v qun l, bo v bin gii quc gia. 2. Ngi c c quan c thm quyn huy ng tham gia bo v bin gii quc gia m hy sinh, b thng, b tn hi v sc kho th c hng chnh sch, ch nh i vi dn qun, t v tham gia chin u v phc v chin u. 3. T chc, c nhn c phng tin, ti sn c c quan c thm quyn huy ng trong trng hp cp thit tham gia bo v bin gii quc gia b thit hi th c bi thng theo quy nh ca php lut. iu 34 1. Hng nm, Nh nc dnh ngn sch thch ng bo m cho hot ng xy dng, qun l, bo v bin gii quc gia. 2. Ngun ti chnh bo m cho vic xy dng, qun l, bo v bin gii quc gia bao gm: a) Ngn sch nh nc cp; b) Cc ngun thu khc theo quy nh ca php lut. 3. Chnh ph quy nh c th ch qun l, s dng ngun ti chnh cho hot ng xy dng, qun l, bo v bin gii quc gia. CHNG IV QUN L NH NC V BIN GII QUC GIA iu 35 Ni dung qun l nh nc v bin gii quc gia bao gm: 1. Xy dng v ch o thc hin chin lc, chnh sch v bin gii quc gia; 2. Ban hnh v t chc thc hin cc vn bn quy phm php lut v bin gii quc gia, chnh sch, ch v xy dng, qun l, bo v bin gii quc gia; 3. m phn, k kt v t chc thc hin iu c quc t v bin gii quc gia; 4. Tuyn truyn, ph bin, gio dc php lut v bin gii quc gia; 5. Quyt nh xy dng cng trnh bin gii, cng trnh kinh t - x hi khu vc bin gii; 6. Nghin cu, ng dng khoa hc v cng ngh phc v vic xy dng, qun l, bo v bin gii quc gia; 7. Xy dng lc lng nng ct, chuyn trch; o to, bi dng nng cao trnh chuyn mn, nghip v v qun l, bo v bin gii quc gia; 8. Thanh tra, kim tra, gii quyt khiu ni, t co v x l vi phm php lut v bin gii quc gia; 9. Hp tc quc t trong vic xy dng, qun l, bo v bin gii quc gia. iu 36 1. Chnh ph thng nht qun l nh nc v bin gii quc gia; quy nh nhim v, quyn hn, phm vi trch nhim phi hp gia cc b, c quan ngang b, U ban nhn dn tnh, thnh ph trc thuc trung ng ni c bin gii quc gia thc hin qun l nh nc v bin gii quc gia. 2. B Quc phng ch tr phi hp vi B Ngoi giao, B Cng an chu trch nhim trc Chnh ph thc hin qun l nh nc v bin gii quc gia. 3. Cc b, c quan ngang b trong phm vi nhim v, quyn hn ca mnh c trch nhim thc hin qun l nh nc v bin gii quc gia. iu 37 U ban nhn dn cc cp ni c bin gii quc gia thc hin qun l nh nc v bin gii quc gia theo quy nh ca Chnh ph. CHNG V KHEN THNG V X L VI PHM iu 38 T chc, c nhn c thnh tch trong hot ng xy dng, qun l, bo v bin gii quc gia th c khen thng theo quy nh ca php lut. iu 39 T chc, c nhn c hnh vi vi phm php lut v bin gii quc gia th tu theo tnh cht, mc vi phm m b x l k lut, x pht hnh chnh hoc b truy cu trch nhim hnh s; nu gy thit hi th phi bi thng theo quy nh ca php lut. CHNG VI IU KHON THI HNH iu 40 Lut ny c hiu lc thi hnh t ngy 01 thng 01 nm 2004. Nhng quy nh trc y tri vi Lut ny u bi b. iu 41 Chnh ph quy nh chi tit v hng dn thi hnh Lut ny. Lut ny c Quc hi nc Cng ha x hi ch ngh)a Vit Nam kha XI, k hp th 3 thng qua ngy 17 thng 6 nm 2003. CH TCH QUC HI ( k) Nguyn Vn An   PAGE PAGE 1 fuhujuzu|uwwwwyyzz{{{{{DFVX:<>@BDTV46FH̉Ήމ܊ފRTdf赤h5h50J@CJaJ!h5h55@CJ\aJy("h5h50J5@CJ\aJh5h50J@CJaJ"h5h50J5@CJ\aJh5h5CJaJh5h50JCJaJ:<@DV6HΉފTfP4FH$$x\$`a$gd5 7x\$`7gd5$$xx[$\$a$gd57x[$\$`7gd5$7x\$`7a$gd5fNP24DFFH<>xz|~02fh̝ΝΞОҞԞ468:JL\^68¢Ģ~ijh5h50J@CJaJ!h5h55@CJ\aJy("h5h50J5@CJ\aJ"h5h50J5@CJ\aJh5h5CJaJh5h50JCJaJ?>z~2hΝОԞ6:L x\$`gd5$$xx[$\$a$gd5 7x\$`7gd5$7x\$`7a$gd5$$x\$`a$gd5^8ĢTtBڦ&L\nrv¬Ƭج$$xx[$\$a$gd5 7x\$`7gd5$$x\$`a$gd5$7x\$`7a$gd5~RTrt@Bئڦ$&JLZ\lnprtv¬ĬƬ֬ج<>@BRT̰ΰ:<LNıƱʱⱠⱠ!h5h55@CJ\aJy("h5h50J5@CJ\aJ"h5h50J5@CJ\aJh5h50JCJaJh5h5CJaJ$h5h50J56CJ\]aJ;>BTΰ<NƱ²$ XDxYDx[$\$`a$gdp({$7\$`7a$gd5$7x\$`7a$gd5$$x\$`a$gd5$$xx[$\$a$gd5 7x\$`7gd5$x\$`a$gd5ʱ² $&*,8:<@BNPRTVZ\^ȽhW)0JmHnHuh#2 h#20Jjh#20JUhjdjhjdUhhp({CJaJhp({0J5CJ\aJhhp({0J5CJ\aJh5h5CJaJh5h50J6CJ]aJ"$(*<>@VXZ\^$ XDxYDx[$\$`a$gdp({h]hgd5 &`#$gd521h:p5/ =!"#$% e$$If!vh#v #vt:V l t65 5tpytjd^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmH nH sH tH D`D NormalOJQJ^J_HmH sH tH DA`D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k (No List ROR 5 heading3-pdd[$\$CJOJQJ^JaJ,O, 5 heading3-hNON 5normal-pdd[$\$CJOJQJ^JaJ(O!( 5normal-h4 @24 5Footer !.)@A. 5 Page Numberj@Sj ; Table Grid7:V0PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 4L@ $$$'$VBfuf~ʱ^+.02Z\_a0 9"P^,-/13[]^`b '!!8@0( B S ?D YE YF YG YH YI YJ YK YL YM YN YO YP YQ YR YS YT YU YV YW YX YY YZ YKK=mmbb)*7*7*9:::::5L   NN@ppee)*:*:*: : ::::5L B*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace F8`KUYPg i ##]&a&(!(e)g)))/`0447k799v:z:<Q===*@.@FAIA}EEUGWGGGHHbIfIIIJJJ"K,KgKjKKLLLLLLLLL2L5L33333333333333333333333333333333333,kL LLLLLLLLLLLL"L%L/L5L LLLLLLLLLLLL2L5L=c #2jdp({5W)";#<LL@ (&4L>hUnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialA$BCambria Math"1h('('Y @ &Y @ &!24KK3QHP ?52!xx LUT Administrator Pho Tien PhucOh+'0@x  (08LUẬTAdministratorNormalPho Tien Phuc2Microsoft Office Word@@&h;@&h; Y @՜.+,0 hp SharingVN.Net&K LUẬT Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcefghijkmnopqrstuvwxyz{|}Root Entry F0>;Data d1Tablel_"WordDocument4SummaryInformation(~DocumentSummaryInformation8CompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q