ࡱ> [ tbjbj 8ΐΐT+GGGGG[[[8$$[0$m<4!G4GGUxxxGGxxxx [xxk0xxxx"G`x44x : KT QU GII QUYT S C MI TRNG BIN GY HI SN CHT BT THNG TI MT S TNH MIN TRUNG T H T(NH N THA THIN HU S c mi trng bin gy hi sn cht bt thng ti mt s tnh min Trung t H T)nh n Tha Thin Hu xy ra vo u thng 4/2016 li hu qu rt nghim trng trn nhiu phng din, l)nh vc, gy thit hi ln cho nn kinh t t nc, c bit l i vi 4 tnh min Trung.Sau khi xy ra s c mi trng bin min Trung, Lanh a#o a ng, Nha nc a t#p trung chi a#o ca h# thng chinh tri# vao cu#c  gia i quyt, khc phu#c h#u qua . Sau hn m#t nm tri n khai th#c hi#n, vi s# n l#c cu a cac cp, cac nganh, nht la cac b#, nganh, i#a phng lin quan tr#c tip, cng tac gia i quyt, khc phu#c s# c mi trng a t c nhng kt qu bc u quan trng trn cc mt sau y. 1. Kt qu iu tra, xc nh phm vi, mc nhim do s c mi trng gy ra v cng b cc vng bin an ton, hi sn an ton a) V nh gi cht lng mi trng bin Trong cc ngy 22/8/2016 v 20/9/2016, B Ti nguyn v Mi trng cng b kt qu quan trc, nh gi, xc nh mc , phm vi nhim mi trng v suy thoi h sinh thi bin ti vng bin 4 tnh min Trung. Kt qu nh gi cho thy: cht lng mi trng nc bin,hu ht cc thng s nm trong gii hn cho php, ch cn mt s khu vc thuc vng bin Qung Bnh v Tha Thin Hu c gi tr thng s st tng y vt ngng cho php ca QCVN (Quy chun k thut quc gia); cht lng trm tch bin nm trong gii hn quy nh; v nh gi mng bm h keo st hp ph cc c t Phenol, Xyanua,... vn cn hin tng lp mng mu vng di y bin, tuy nhin lp mng bm ny gim nhiu so vi thi im thng 4 v thng 5/2016, hm lng Phenol trong mng bm h keo st cing gim mnh; cc h sinh thi rn san h, c bin v ngun li hi sn c du hiu phc hi. T thng 9/2016 n nay, kt qu quan trc cht lng nc bin do S ti nguyn v mi trng 4 tnh t H T)nh n Tha Thin Hu thc hin ti 19 bi tm trn a bn 4 tnh vi tn sut 2 tun/ln cho thy cht lng nc bin ti cc v tr nu trn vn nm trong gii hn cho php. b) V nh gi cht lng hi sn Ngy 20/9/2016, B Y t cng b bo co v kt qu nh gi cht lng hi sn. Theo , cc ch s Xyanua, Thy Ngn, Cadimi, Ch, Crom, Asen v St u nm trong gii hn cho php; ring i vi hn 100 mu hi sn tng y vn pht hin c Phenol. m bo an ton, B Y t khuyn ngh ngi dn khng s dng cc loi hi sn tng y trong vng 20 hi l. Hi#n nay B# Y t ang phi h#p vi cac c quan lin quan va Chi cu#c v# sinh an toan th#c ph m 4 ti nh min Trung tip tu#c giam sat ch#t che v# sinh an toan th#c ph m ha i sa n. c) V nh gi khu vc nui trng thy sn an ton B Nng nghip v Pht trin nng thn ch o cc n v lin quan ti 4 tnh b nh hng t chc tuyn truyn, hng dn ngi dn hot ng nui trng thy sn, khai thc hi sn v dim dn tham gia sn xut mui; khuyn co ng dn cha khai thc ti mt s khu vc b nh hng v cha khai thc hi sn tng y trong vng bin 20 hi l tr vo b thuc cc tnh t H T)nh n Tha Thin Hu cho n khi c thng bo tip theo. d) V tiu hy hi sn khng bo m an ton thc phm do nh hng ca s c mi trng bin gy ra Theo hng dn ca B Ti nguyn v Mi trng, n nay, 4 tnh tiu hy tng s l 1.103,7 tn hi sn lu kho khng bo m an ton thc phm (H T)nh: 306 tn; Qung Bnh: 639,3 tn; Qung Tr: 138,6 tn; Tha Thin Hu: 19,8 tn). Hin nay, hi sn lu kho khng bo m an ton thc phm cn li cha tiu hy ti tnh Qung Tr: 21,05 tn. Ngoi hi sn ng lnh lu kho c ly mu, kim nghim nh trn, hin nay ti cc a phng cn lu kho s lng ln cc sn phm hi sn ng lnh, hi sn qua ch bin nh: sa, nc mm, mm hi sn, hi sn tm p cha tiu th c, trong c nhiu l hng c du hiu h hng, khng s dng lm thc n cho ngi, cha tiu th c. 2. X pht vi phm hnh chnh v gim st vic thc hin cc bin php khc phc hu qu vi phm ca Cng ty TNHH Hng Nghi#p Formosa H T)nh (sau y gi tt l Formosa) a) V x pht vi phm hnh chnh v cc bin php khc phc hu qu Ngy 30/8/2016, Formosa hon thnh thc hin chuyn tin bi thng cho Vit Nam vi tng s tin l 500.000.000 la M theo ng cam kt. Chnh Thanh tra B Ti nguyn v Mi trng cing ban hnh Quyt nh x pht vi phm hnh chnh i vi Formosa s tin pht l 4.485.000.000 ng v buc Formosa phi thc hin cc bin php khc phc hu qu vi phm theo quy nh ca php lut. n nay, Formosa np pht v khc phc c bn cc li sai phm hnh chnh, nhng cn 1 li v chuyn i phng php lm ngui cc t t sang kh (y l li c bit nghim trng, nh hng trc tip n mi trng) d kin s hon thnh trc thng 6/2019; cn 2 li Formosa lp h s nhng cha c B Ti nguyn v Mi trng cp Giy xc nhn hon thnh cng trnh bo v mi trng v cha c U ban nhn dn tnh H T)nh ph duyt K hoch ng ph s c trn du. b) V gim st hot ng x thi ca Formosa B Ti nguyn v Mi trng thnh lp Hi ng k thut, T gim st v ban hnh k hoch, l trnh khc phc cc tn ti, vi phm v bo v mi trng v k hoch gim st mi trng ca Formosa; a 2 Trm kim nh mi trng di ng vo gim st trc tip hot ng x thi ca Formosa trong 3 nm k t ngy 22/7/2016. Kt qu kim tra, gim st n nay cho thy: - 12/22 hng mc cng trnh ca Formosa hon thnh, iu kin a vo vn hnh chnh thc. 06/22 hng mc cng trnh vn ang vn hnh th nghim, cn li 04/22 hng mc cha vn hnh. Ring ng x thi ngm, ti cuc hp Ban Ch o, ngy 24/4/2017, ng ch Trng Ha Bnh, Ph Th tng Thng trc Chnh ph yu cu Formosa phi d b, khng x thi ngm, c quan chc nng theo di, gim st. - V nc thi ca Formosa t ngy 27/7/2016 n nay u t QCVN. - V kh thi: cc thng s o c v phn tch mu trong kh thi ca Formosa c bn u t quy chun cho php. Ring 3 ln o trong cc ngy 27 n 29/11/2016 c thng s NOx trong ng khi Xng luyn cc 1 vt t 1,4 n 1,5 ln (tuy nhin, kt qu o c bng thit b quan trc t ng, lin tc kh thi th li t quy chun cho php). Formosa khc phc ngay s c ny. - V cht thi rn: T ngy 16 n 18/11/2016, Formosa thc hin phn nh 09 mu cht thi rn pht sinh qun l. Cht thi rn c Formosa kim sot, qun l, chuyn giao cho cc c s c chc nng x l theo ng quy nh. - V mi trng xung quanh: Kt qu phn tch cht lng nc, trm tch y v thy sinh vt bin ven b khu vc hot ng ca Formosa c bn t quy chun cho php. Ring kt qu phn tch cht lng nc ngm ly 5 v tr bn trong v 5 v tr bn ngoi Formosa cho thy nc ngm c hin tng nhim mt s thng s, gm: ch s Pecmanganat, Amonia, Cl-, F-, Cd, Pb, Mn v Fe. 3. X l v chn lp cht thi ca Formosa V vic chn lp cht thi ca Formosa ti trang tri ca Gim c Cng ty C phn t vn xy dng qun l mi trng th K Anh, H T)nh (Cng ty K Anh) v mt s a im khc: sau khi kim tra, xc minh v tin hnh gii quyt v vic theo quy nh ca php lut, B Ti nguyn v Mi trng xc nh lng bn thi c Formosa chuyn giao cho Cng ty K Anh trong thi gian t ngy 31/5/2016 n ngy 10/7/2016 l 276,19 tn. ng thi, B t chc ly, phn tch cc mu cht thi v phi hp vi cc c quan chc nng ca tnh H T)nh gim st vic o, thu gom, ng gi, vn chuyn ton b cht thi chn lp tri php a v lu gi ti c s x l cht thi theo quy nh. Cn c kt qu phn tch cho thy Formosa c cc hnh vi vi phm hnh chnh sau: (1) Khng phn nh, phn loi, xc nh ng s lng, khi lng cht thi nguy hi phi ng k v qun l theo quy nh; (2) Chuyn giao cht thi nguy hi cho t chc, c nhn khng c giy php x l cht thi nguy hi theo quy nh. i vi Cng ty K Anh, bn cnh cc hnh vi vi phm hnh chnh v bo v mi trng xc nh c, B Ti nguyn v Mi trng pht hin vic chn lp tri php cht thi nguy hi ca Cng ty K Anh c du hiu vi phm hinh s#. B Ti nguyn v Mi trng chuyn h s v vic Cng an tnh H T)nh tip tc iu tra lm r v x l theo quy nh ca php lut. Hin nay, Cng an tnh H T)nh tin hnh khi t v n hnh s vi phm cc quy nh trong qun l, x l cht thi nguy hi ti th x K Anh v ang tin hnh iu tra lm r trch nhim ca cc c nhn, n v lin quan x l nghim theo quy nh ca php lut. 4. Kt qu thc hin cc gii php n nh i sng, sn xut, kinh t, x hi ca 4 tnh min Trung a. Thc hin chnh sch h tr, chi tr tin bi thng - Bn cnh vic h tr khn cp cho ng dn ti 4 tnh theo Quyt nh s 722/Q-TTg ngy 09/5/2016 v Quyt i#nh s 1138/Q-TTg ngy 25/6/2016, Th tng Chnh ph cing ban hnh Quyt nh s 1880/Q-TTg ngy 29/9/2016 v vic nh mc bi thng thit hi cho 7 nhm i tng b nh hng ti 4 tnh min Trung t ngun kinh ph do Formosa bi thng, Quyt nh s 309/Q-TTg ngy 09/3/2017 sa i, b sung iu 1 v Khon 1, iu 2 Quyt nh s 1880/Q-TTg. - Theo bao cao cu a B# Tai chinh ngay 21/4/2017, Thu tng Chinh phu a chi a#o chuyn tm ng s tin bi thng 3 t cho 4 ti nh l 5.500 t ng. Theo o, kinh phi B# Tai chinh a cp la: t 1 vi s tin 3.000 ty (H T)nh: 1.000 ty ng, Qung Bnh: 1.100 ty ng, Qung Tr: 500 ty ng v Tha Thin Hu: 400 ty ng); t 2 vi s tin 1.590 t ng (H T)nh: 560 ty ng, Qung Bnh: 760 ty ng, Qung Tr: 70 ty ng v Tha Thin Hu: 200 ty ng); v t 3 vi s tin 600 t ng (Qung Bnh: 500 t ng, Tha Thin Hu: 80 t ng, Qua ng Tri#: 20 ty ). Nh v#y, t ng s tin B# Tai chinh a cp cho cac i#a phng 3 t l 5.190/5.500 t ng (H T)nh: 1.560/1590 ty ng, Qung Bnh: 2.360/2.360 ty ng, Qung Tr: 590/870 ty ng v Tha Thin Hu: 680/680 ty ng). - 4 tnh ph duyt gi tr kinh phi bi thng thit hi l 4.685,6 t ng. Trong , H T)nh: 1.091,5 t ng; Qung Bnh: 2.328,7 t ng; Qung Tr: 587 t ng; Tha Thin Hu: 678,4 t ng. - Tnh n ngy 21/4/2017, 4 tnh gii ngn c 4.161,1/5.190 t ng t 80,02%: H T)nh: 1.138,9/1.590 t ng t 71,63%; Qung Bnh: 1.982,7/2.360 t ng t 84,01%; Qung Tr: 513,7/590 t ng t 87,07%; Tha Thin Hu: 525,8/680 t ng t 77,33%. b. Tnh hnh n nh v khi phc sn xut - n nay, hot  @ 02pr&(!"""%%D(F())$*&*00Ŷyg[[ygygygyghW0B*CJaJph#h@h2y_56B*CJaJph#h@hE56B*CJaJphh2y_0JB*CJaJph!h2y_hE0JB*CJaJphh2y_B*CJaJphh2y_hEB*CJaJphh2y_hECJ\aJ4h2y_h2y_5B* CJ\aJfHph3fq %hU5CJ \aJfHq #R 2r(""%F()&*0X1@45v77:$d x-DM [$\$`a$gd=5m$da$gd2y_0V1X1>4@455t7v777::<<> >??(@*@ H"H,M.MMMfNhNRRZS\SVVXX,Z.Z8\:\\\\̴̴qq#hwh2y_56B*CJaJph#hwhE56B*CJaJphh2y_0JB*CJaJph!h2y_hE0JB*CJaJphh@B*CJaJphh2y_B*CJaJphh2y_hEB*CJaJph#h@h2y_56B*CJaJph#h@hE56B*CJaJph+:< >?*@"H.MMhNR\SVX.Z:\\hjlrpqrs$d x-DM [$\$`a$gd=5m$d x-DM [$\$`a$gd@ng sn xut thy sn v i sng ngi dn ti 4 tnh c bn n nh. Ngun li thy sn c s phc hi, nhiu loi c, ruc& xut hin tr li. Ngi dn tch cc bm bin, tng bc chuyn i khai thc tng y sang khai thc vng bin xa b. S lng tu thuyn khai thc ven b t t l 70-80%; tu khai thc vng lng, vng khi t 85-90%. Sn lng khai thc hi sn qu I/2017 t 25.386 tn gim 8,8% so vi cng k nm 2016 (H T)nh: 5.689 tn, gim 22,6%; Qung Bnh: 8.975 tn, gim 1,8%; Qung Tr: 4.300 tn, tng 3,6%; Tha Thin Hu: 6.422 tn, gim 14,7%) Sn lng nui trng thy sn tng ng cng k nm 2016. Tng sn lng nui ca 04 tnh trong qu I/2017 l 6.279 tn, tng 3,12% so vi cng k nm 2016 (H T)nh: 2.475 tn gim 8,8%; Qung Bnh: 1.447 tn, gim 4%; Qung Tr: 1.480 tn tng 19%; Tha Thin Hu: 877 tn tng 6,3%). - V kinh doanh thy sn: Hot ng kinh doanh bun bn, bn l thy sn hot ng tr li. Ngi tiu dng tiu th cc sn phm hi sn bin nht l cc sn phm hi sn mi nh bt. Cc a phng ang tch cc tiu th hi sn lu kho bo m an ton thc phm. Tuy nhin, hot ng ca cc doanh nghip, c s sn xut, ch bin thy sn vn cn mt s kh khn v c s vt cht, thiu vn trong qu trnh sn xut, tm l lo ngi ca ngi tiu dng& - V sn xut mui: Hin nay cha n ma v sn xut mui, song cc a phng v dim dn ang tch cc chun b cho sn xut mui v h nm 2017. - V du lch: Cc tnh tp trung y mnh hot ng hp tc, lin kt, xc tin du lch, ci thin, nng cp c s lu tr. Tuy nhin, do cha vo ma du lch, nn qu I/2017, s lng khch du lch cc tnh min Trung cha nhiu. 5. Vic kim im trch nhim v cc gii php khc phc yu km trong cng tc qun l nh nc v bo v mi trng - Ban cn s ng B Ti nguyn v Mi trng nghim tc kim im, nhn trch nhim chnh tr trc ng, Nh nc v Nhn dn. Ban Thng v ng y B thi hnh k lut ng bng hnh thc cch chc y vin Ban Thng v ng y Tng cc Mi trng nhim k 2015 - 2020 v B Ti nguyn v Mi trng thi hnh k lut hnh chnh bng hnh thc ging chc, b tr, iu ng sang n v khc lm vic i vi ng Mai Thanh Dung, Ph Tng cc trng Tng cc Mi trng. ng y v Tng cc trng Tng cc Mi trng thi hnh k lut hai Trng phng, mt Ph Trng phng thuc Tng cc Mi trng bng hnh thc khin trch v cnh co, ng thi, b tr, iu ng sang n v khc lm vic. - y ban Kim tra Trung ng quyt nh thi hnh k lut cch chc tt c cc chc v trong ng i vi ng Lng Duy Hanh, Cc trng Cc Kim sot hot ng bo v mi trng, B TNMT; cch chc B th ng y Ban Qun l Khu kinh t tnh H T)nh nhim k 2005 - 2010 v 2010 - 2015 i vi ng H Anh Tun. i vi cc vi phm, khuyt im ca Ban cn s ng UBND tnh H T)nh v cc c nhn lin quan, y ban Kim tra Trung ng yu cu Ban Thng v Tnh y H T)nh nghim tc xem xt, thi hnh k lut theo thm quyn. - Ban B th Trung ng ng quyt nh thi hnh k lut cnh co i vi Ban cn s ng B Ti nguyn v Mi trng nhim k 2011 - 2016; k lut cnh co i vi ng Nguyn Minh Quang, nguyn y vin Trung ng ng, nguyn B th Ban cn s ng, nguyn B trng B Ti nguyn va Mi trng; k lut cch chc U vin Ban cn s ng B Ti nguyn v Mi trng nhim k 2011 - 2016 i vi ng Bi Cch Tuyn, nguyn y vin BCS, nguyn Th trng B Ti nguyn v Mi trng, nguyn Tng Cc trng Tng cc Mi trng v ng Nguyn Thi Lai, nguyn y vin BCS, nguyn Th trng B Ti nguyn v Mi trng; k lut cch chc U vin Ban Thng v Tnh u H T)nh nhim k 2005 - 2010 v nhim k 2010 - 2015 i vi ng V Kim C, B th ng on, Ch tch Lin minh Hp tc x Vit Nam (bao gm cch chc c cc chc v: B th Ban cn s ng U ban nhn dn tnh, Ph B th Tnh u, B th Tnh u H T)nh theo quy nh). Ban B th yu cu Ban cn s ng Chnh ph ch o thi hnh k lut v hnh chnh tng ng theo quy nh i vi B Ti nguyn v Mi trng, cc ng Nguyn Minh Quang, Bi Cch Tuyn, Nguyn Thi Lai v V Kim C. 6. Tnh hnh an ninh, trt t, an ton x hi - Vic cc c quan chc nng tm ra nguyn nhn, th phm, buc i tng gy ra s c phi bi thng thit hi v khc phc trit cc tn ti, vi phm, ng thi tch cc trin khai bi thng thit hi, bo m cng khai, minh bch, c i a s ngi dn ng tnh, ng h. Sau khi B Ti nguyn v Mi trng, cc b, ngnh cng b bin min Trung an ton, nhiu ng dn phn khi, quay tr li ra khi nh bt. Tuy nhin, hin ang c tnh trng gia tng s lng n th kin ngh ca ngi dn khng thuc din i tng b thit hi trc tip c bi thng theo quy nh. - Nhiu i tng c hi chnh tr, phn ng, chc sc tn gio cc oan li dng s c mi trng bin, gia tng cc hot ng tuyn truyn, xuyn tc, pht tn ti liu xu, kch ng nhn dn khiu kin, biu tnh, gy mt an ninh, trt t, an ton x hi a bn cac ti nh Ngh An, H T)nh... Cc c quan chc nng v a phng tch cc nm tnh hnh, vn ng nhn dn, ngn chn cc i tng qu khch, u tranh phn bc cc lun iu sai tri, x l cc i tng gy ri vi phm php lut. Tuy nhin, tnh hnh vn tim n nguy c xy ra cc v vic, tnh hung phc tp. 7. Ch trng v gii php tip tc trin khai khc phc s c mi trng bin tip tc gii quyt tt cc vn lin quan n s c mi trng bin, cc b, ngnh Trung ng v cc a phng c lin quan trc tip cn thc hin nghim tc s ch o ca B Chnh tr, Ban Cn s ng Chnh ph: R sot, nh gi y cc tc ng, nh hng v hu qu ca s c mi trng bin; Thc hin tt cng tc h tr, n b, r sot bo m ng i tng, dn ch, cng khai, minh bch, kt hp vi chnh sch h tr n nh, pht trin sn xut, o to, chuyn i ngh, to vic lm cho nhn dn b thit hi; Gim st cht ch, thng xuyn, lu di vic khc phc cc li vi phm ca Formosa cam kt v thc hin quy nh, quy chun v mi trng trong sut thi gian vn hnh d n, nu vi phm th x l kin quyt theo quy i#nh cu a phap lu#t; Khn trng ch o kim tra, iu tra lm r, x l nghim vi phm, khuyt im ca cc t chc, c nhn lin quan. Trong , cn tp trung thc hin tt cc nhim v sau: (1). Cp y, chnh quyn cc cp, cc ngnh, nht l 4 tnh: H T)nh, Qung Bnh, Qung Tr, Tha Thin Hu, ch ng nm tnh hnh an ninh, trt t, an ton x hi, tm l, t tng ca nhn dn c bin php gii quyt ti ch, khng pht sinh cc im nng; phi hp cht ch, linh hot vi cc c quan chc nng lm tt cng tc tuyn truyn, vn ng, i thoa#i tr#c tip vi nhn dn to s ng thun trong x hi, tin tng vo s lnh o, ch o ca ng v Nh nc ta trong vic x l, khc phc hu qu mi trng bin do Formosa gy ra; thy r m mu, th on ca cc th lc th ch li dng v vic ny kch ng, chng ph ng v Nh nc ta; vn ng nhn dn n lc khc phc kh khn, t chc sn xut, chuyn i ngh nghip ph hp sm n nh i sng, sn xut v pht trin; khng nghe, khng tin ke xu kich #ng t#p trung ng ngi, tun hanh bi u tinh gy mt tr#t t# an toan xa h#i. (2). B Ti nguyn v Mi trng ch tr, phi hp vi cc a phng tin hnh xy dng h thng quan trc, cnh bo v mi trng cc tnh min Trung; gim st cht ch v thng xuyn vic thc hin cc cam kt ca Formosa, c bit l vic chuyn i cng ngh t dp cc t sang dp cc kh trong thi gian 03 nm; gim st cht ch vic x thi ca Formosa, yu cu Formosa khng x thi trc tip ra bin, bo m thc hin nghim cc quy nh ca php lut v bo v mi trng. (3). B Nng nghip v Pht trin nng thn hng dn trin khai n Xc nh thit hi, thc hin bi thng, h tr; khi phc sn xut v m bo an sinh x hi cho ngi dn b nh hng do s c mi trng bin ti cc tnh H T)nh, Qung Bnh, Qung Tr v Tha Thin Hu ; thc hin D n "Phc hi, ti to ngun li thu sn v cc h sinh thi l ni c tr ca cc ging loi thu sn . (4). B Ti chnh ch tr, phi hp vi cc b, c quan lin quan, hng dn cc a phng khn trng hon thnh cc th tc chi tr bi thng cho ngi dn theo ng quy nh ca php lut. (5). B Y t tip tc thc hin chng trnh gim st nh k i vi cc hi sn c khai thc ti 4 tnh min Trung, cng b kp thi cho nhn dn bit bo m an ton trong s dng, tiu dng. (6). B Cng thng xut gii php h tr i vi ng dn c nhu cu mua sm tu, phng tin, ng c, di#ch vu# thu mua...; tiu th thu sn khai thc ca 4 tnh; bo v, duy tr thng hiu, uy tn ca thu sn Vit Nam ni chung trn th trng quc t. Ch tr nh gi cng ngh lm ngui than cc t t sang kh ca Formosa; r sot thit k c s ca T hp gang thp; trng hp cn thit c th thu n v t vn nc ngoi thm tra, r sot thit k c s nu trn. (7). B Xy dng khn trng ban hnh cc tiu chun, quy chun k thut ti ch, ti s dng tro bay, x y l, thch cao lm vt liu xy dng, to iu kin thun li cho vic x l cc loi cht thi ny ca cc nh my nhit in ti Vit Nam ni chung cing nh ca Formosa ni ring. (8). B Thng tin v Truyn thng phi hp vi Ban Tuyn gio Trung ng v cc c quan lin quan xy dng k hoch tng th xuyn sut t Trung ng ti a phng v cng tc tuyn truyn, nh hng d lun, tp trung nu bt nhng kt qu t c trong vic khc phc hu qu xy ra, vic chi tr bi thng cho ngi dn b nh hng bi s c mi trng bin, vic h tr ngi dn sinh k, chuyn i ngh & bo m ng nh hng v t kt qu tt. (9). Tnh H T)nh ch tr, phi hp vi B Ti nguyn v Mi trng, Vin Hn lm Khoa hc v Cng ngh Vit Nam gim st cht ch qu trnh khc phc hu qu vi phm v vic thc hin cc quy nh ca php lut v bo v mi trng ca Formosa, bo m ton b D n, tng hng mc ch c vn hnh th nghim, vn hnh chnh thc khi hon thnh cc cng trnh bo v mi trng p ng cc yu cu k thut nh cam kt v theo ng quy nh ca php lut. (10). Cp y, chnh quyn cc a phng, b, ngnh cn quan tm ti cng tc bo v mi trng; tng cng bin php phng nga, kim sot nhim, ng ph vi s c mi trng; nng cao nng lc qun l nh nc v bo v mi trng; trin khai r sot bo co nh gic tc ng mi trng ca cc d n c u t, tp trung vo cc d n ln c nguy c cao tc ng xu n mi trng c bin php x l kp thi. BAN TUYN GIO TRUNG NG   PAGE \* MERGEFORMAT 8 \fhhjjllpprpqqpsrs\t^tyy~~^`npVXΘИ:< ,.@B VXѵjh-Uh2y_h2y_CJaJh2y_hECJaJhw0JB*CJaJphh2y_0JB*CJaJph!h2y_hE0JB*CJaJphh2y_B*CJaJphh2y_hEB*CJaJphU:rs^ty~`pXИ< .B X$d x-DM [$\$`a$gd=5m$dx-DM [$\$`a$gdw "&(,.24lnprt$a$ dgd=5mdx dxgd2y_$x-DM [$\$^`a$gd=5m"$(*.046dfhjnprth2y_h2y_CJaJh~Xjh=5mUmHnHuhmHnHuh=5mjh=5mUjh-Uh-6&P 1h:p=5m. A!"#$S% b 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~PJ_HmH nH sH tH N`N Normald8<<CJ_HaJmH sH tH DA D Default Paragraph FontRiR 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List T^@T E0 Normal (Web)ddd[$\$ CJPJaJ*W`* E`Strong5\@ @ =5m0Header H$ mHsHtH6/!6 =5m0 Header CharCJaJ@ `2@ =5m0Footer H$ mHsHtH6/A6 =5m0 Footer CharCJaJPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] U ***-0\t/1^a:rst02_` $&-!8@0( B S ?kkll}} hi**??@@!S!STTUkkll}} hi**??@@!S!STTTTTTTTTTTTTTTUU GvB:vB:w-?sPW0R@~X2y_=5m] U?y2E@TT@Y*U``fUnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@ CalibriA$BCambria Math"1h!BU'!BU' ;H+ ;H+!n0TTJQHP $PE2!xxAdminASUSOh+'0 px  Admin Normal.dotmASUS2Microsoft Office Word@@n@n ;H՜.+,0 hp  Microsoft+T Title !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abdefghijlmnopqrstuvwxy{|}~Root Entry F Data c1TablekWordDocument 8SummaryInformation(zDocumentSummaryInformation8MsoDataStoreD KCF5CC5XM3==2D Item PropertiesUCompObj y  F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q