Chủ Nhật, 04/06/2023 17:03 CH

TÌM KIẾM VĂN BẢN

Tên văn bản
Mã văn bản
Tiêu đề Mã văn bản Lượt tải Ngày Upload Tải về Xem trước
Hướng dẫn triển khai Chiến dịch năm 2012 34/CCDS 181 29/02/2012
Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình năm 2012 03/HD-CCDS 188 03/04/2012
Kế hoạch tổ chức Chiến dịch "Chăm sóc SKSS/KHHGĐ" năm 2012 199/SYT-NVY 194 24/02/2012
Kế hoạch tổ chức triển khai Chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ năm 2012 21/KH-CCDS 182 29/03/2012
Tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ năm 2012 196/SYT-NVY 191 24/02/2012
Tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ năm 2012 279/UBND-VX 185 16/02/2012
Chương trình phối hợp giữa Tổng cục DS-KHHGĐ - Bộ Y tế và Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em - Bộ Quốc phòng thực hiện công tác DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015 02/CTPH-TCDS 224 24/02/2012
Chương trình phối hợp giữa Tổng cục DS-KHHGĐ - Bộ Y tế và Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015 01/CTPH-TCDS 198 24/02/2012
Nghị quyết ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ giai đoạn 2010-2015 thực hiện kết luận số 44-KL/TW ngày 01 tháng 4 năm 2009 của Bộ chính trị về kết quả 3 năm thực hiện nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 31/NQ-CP 189 18/08/2010
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em 114/2006/NÐ-CP 184 03/10/2006
Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số 20/2010/NÐ-CP 195 08/03/2010
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011-2015 tỉnh Phú Yên 446/SYT-CCDS 212 04/04/2012
Kế hoạch hành động giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Phú Yên về thực hiện Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. 20 /UBND-VX 237 14/03/2012
Hướng dẫn ghi chép ban đầu vào sổ A0, ghi phiếu thu tin và lập báo cáo thống kê chuyên ngành DS-KHHGĐ 77/TCDS-KHTC 466 22/02/2012
Quyết định phê duyệt Chương trình hành động Truyền thông chuyển đổi hành vi về DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015 của Bộ Y tế 4669/QÐ-BYT 199 13/12/2011
Menu 2003 cho Office 2010 183 12/11/2011
Menu 2003 cho Office 2007 180 12/11/2011
Giúp Office 2003 đọc được file của Office 2007-2010 235 12/11/2011
Phần mềm đọc file dạng *.FLV 186 13/12/2011
Thông điệp phát thanh 26/12 180 13/12/2011

Tin mới nhất

Văn bản & Tài nguyên