Thứ Bảy, 25/03/2023 06:01 SA

Cơ cấu tổ chức và bộ máy

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY

 - Cơ quan Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình tỉnh Phú Yên có Chi cục Trưởng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục và việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Chi cục Trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình do Sở Y tế Phú Yên quyết định bổ nhiệm.

- Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình có 03 phòng chức năng bao gồm: Phòng Tổ chức Hành chính - Kế hoạch tài vụ, Phòng Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình, Phòng Truyền thông và 09 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình là các đơn vị sự nghiệp đóng trên địa bàn 07 Huyện, 01 Thành phố và 01 Thị xã.

- Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình: 13 cán bộ, trong đó có 10 biên chế và 03 Hợp đồng 68.

 - Các Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình, chịu sự quản lý nhà nước theo địa bàn của Uỷ ban nhân dân các huyện - thành phố.

- Biên chế của Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình từ 3 đến 5 biên chế nằm trong tổng số biên chế sự nghiệp y tế của tỉnh giao cho Sở Y tế.

 - Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và có tài khoản riêng.

Tin mới nhất

Văn bản & Tài nguyên