Thứ Bảy, 25/03/2023 06:03 SA

Hạnh phúc thật gần

hoamuaxuan_nguyênhongnga.jpg


Naøy em!

Coù phaûi khi mình maát ñi haïnh phuùc
Thì môùi hay … haïnh phuùc coù trong ñôøi
Coù phaûi khi mình maát ñi ngöôøi meï
Môùi thaät loøng goïi hai tieáng : “Meï ôi!”

Coù nhöõng mai nuï hoàng ngoaøi hieân nôû
Chaân em qua, khoâng buoàn ngaém moät laàn
Chôït chieàu hoâm gioù veà laøm hoa vôõ
Nhìn phai taøn, roài cuoái xuoáng baâng khuaâng.

Coù moät ngöôøi traûi qua laàn hoaïn naïn
Maõi veà sau kheùp laïi “Cöûa taâm hoàn”
Töø khi maét thoâi nhìn ñôøi saùng laïn
Ngoïc chaâu vaø ñoâi maét, quyù naøo hôn?

Ai cuõng soáng baèng con tim, nhòp thôû
Maø queân ñi hôi thôû voán nhieäm maøu
Côn ñau ñeán, muoän maøng loøng chôït hieåu
Truùt hôi taøn… ñôøi soáng seõ coøn ñaâu!

Coù phaûi khi beân ñôøi xa vaéng meï
Mình môùi hay, meï … taát caû trong ñôøi
Coù phaûi khi cha ta töø döông theá
Cuoäc chia lìa môùi thaám noãi ñôn coâi?

Em toâi hôõi! Haõy veà hoân laáy meï
OÂm laáy cha, thaûo hieáu vôùi huyeân ñöôøng
Laø ñoâi maét, laø hoa, hôi thôû nheï
Haõy aân caàn gìn giöõ laáy maø thöông…

Chôù ñeå khi mình maát ñi haïnh phuùc
Bieát voøng tay yeâu daáu ñaõ xa roài
Em coù bieát toâi mô hoaøi beù daïi
Ñöôïc meï boàng … ru giaác nguû aø ôi!...

Söu taàm taïi www.youtube.com

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Văn bản & Tài nguyên