Thứ Bảy, 25/03/2023 06:16 SA

Ngày mai tươi sáng

Tuoåi möôøi laêm em ñaõ laáy choàng,
Ñeán naêm möôøi baûy tay boàng hai con,
Theâm moät naêm nöõa kieám con,

Nam nhi chaúng thaáy laïi theâm caëp ñaàm,
Ngaøy ngaøy choàng cöù thì thaàm,

Ñeû theâm ñöùa nöõa khoâng laàm ñaâu em.

 Ñeâm ñeâm thao thöùc phaân vaân,
Thöông cho soá kieáp laøm thaân boït beøo,

Nhaø ngheøo theâm laïi ñoâng con,
Ñöùa ñöa treân voõng, ñöùa lon ton boø,

Ñöùa thì la khoùc æ o,
Ñöùa ngoài xoù beáp ñoùi co caû ngöôøi.

 Quaàn aùo thì raùch taû tôi,
Coù ai thaáu ñöôïc hôõi ôi laø trôøi?

Thoâi thoâi döøng laïi anh ôi!
Ñi keá hoaïch hoùa cho ñôøi ñoåi thay,

Mong raèng seõ ñeán moät ngaøy,
Ngaøy mai töôi saùng hôn ngaøy hoâm nay.

                       Hoàng Haûo-TT DS-KHHGÑ TP Tuy Hoøa

CÁC TIN KHÁC

Tin mới nhất

Văn bản & Tài nguyên